Posledné zápasy

Pravidlá FFML

Obsah:

1. Hracia plocha

2. Lopta

3. Hráči

4. Výstroj hráčov

5. Brankár

6. Hrací čas, oddychový čas

7. Začiatok hry, zápasu

8. Koniec zápasu

9. Lopta v hre a mimo hru

10. Dosiahnutie gólu

11. Zakázaná hra a nešportové chovanie

12. Pokutový kop

13. Kop z autu

14. Kop z rohu

15. Hráčska lavička, striedanie

16. Hra pri mantineloch

17.Sklz – krytie lopty

18. Autorita rozhodcu

19. Kapitán a jeho povinnosti

20. Iné pravidlá – Členovia organizačného výboru

 

Súťažný poriadok FFML

Článok 1 Podmienky účasti vo FFML

Článok 2 Prihláška do súťaže

Článok 3 Registrácia hráčov, súpiska

Článok 4 Termínová listina

Článok 5 Konečné umiestnenie, postup a zostup

Článok 6 Prestupový poriadok

Článok 7 Disciplinárny poriadok

Článok 8 Úradné správy – informácie

 

 

 

Pravidlo 1 HRACIA PLOCHA

 

Hrá sa na ihrisku s umelým povrchom, ohraničený mantinelmi. Za bránkami je sieť. Lopty odrazené od týchto sieti sú stále v hre.

Striedačky sú v rohoch ihriska a na ihrisko sa vstupuje cez vchody na hraciu plochu. Skákať cez mantinel je zakázané.

Bránkové územie je vyznačené čiarami. Značka pokutového kopu je vyznačená v strede 7 m od bránkovej čiary.

V rohoch ihriska sú vyznačené oblúky, kde hráč s loptou nesmie byť napádaný, musí však rozohrať loptu do 4. sekúnd.

Povrch hracej plochy je posypaný jemným pieskom. Z bezpečnostných dôvodov je predpísaná obuv značky TURF.

Je zakázané používať obuv s umelými a inými kolíkmi. Za hracou plochou je umiestnená časomiera.

Okolo hracej plochy sa nemôžu zdržovať iné osoby, okrem rozhodcov, hráčov ktorí momentálne hrajú zápas, členov OV. Ostatní majú vyhradený priestor na tribúne. Pokiaľ sa nepovolaná osoba bude zdržovať v priestoroch okolo ihriska, rozhodca preruší hru a požiada dotyčnú osobu, osoby opustiť tento priestor.

 

Pravidlo 2 LOPTA

Na zápase budú k dispozícii tri lopty.

Všetky tri lopty dodá organizátor. Kapitán každého družstva si vyzdvihne loptu u pomocného rozhodcu. Počas zápasu budú lopty uložené na stojane v blízkosti každej lavičky. To družstvo, ktoré nemá na stojane loptu ( vhodili ju do hry) musia urýchlene dopraviť zakopnutú loptu na svoje miesto. V prípade opustenia lopty s ktorou sa hrá mimo ihriska podáva loptu rozhodcovi tá lavička od ktorého hráča družstva lopta opustila ihrisko a zabezpečí rýchly návrat lopty ktorá skončila mimo hraciu plochu. Ak sa tak nestane, rozhodca preruší hru až do jej návratu.

V prípade, že nemá jedno družstvo náhradníkov, návrat zakopnutej lopty zabezpečí družstvo, ktoré náhradníkov má.

V prípade, že náhradníkov nemá žiadne družstvo návrat zakopnutej lopty zabezpečí organizátor.

Hráči loptu, ktorá skončila tesne za mantinelom z ihriska nedočahujú.

Po skončení zápasu kapitáni odovzdajú loptu pomocnému rozhodcovi.

 

 

 

 

Pravidlo 3 HRÁČI

 

Na majstrovské stretnutie musia nastúpiť štyria hráči v poli a jeden brankár v základnej zostave. Pokiaľ nie je družstvo schopné postaviť tento predpísaný počet hráčov zápas sa neodohrá pre nedostatočný počet hráčov. Stretnutie bude skontumované v prospech družstva s predpísaným počtom hráčov. Toto družstvo riadne vypíše zápis o stretnutí.

Rozhodca stretnutia uvedie dané skutočnosti do zápisu. DK potom rozhodne o výsledku.

Pokiaľ obe družstvá nie sú schopné postaviť do začiatku stretnutia predpísaný počet hráčov, rozhodca stretnutia to uvedie do zápisu. DK rozhodne o potrestaní oboch družstiev odobratím 2 bodov.

Ak družstvo nastúpi s minimálnym počtom hráčov 4+1 a pre iné dôvody klesne počet (vylúčenie, zranenie) pod stanovený limit troch hráčov – (2 hráči + brankár), rozhodca ukončí stretnutie. DK tento zápas skontumuje v prospech neprehrešeného družstva.

Ak pri hre so štyrmi hráčmi v poli (bez náhradníkov) rozhodca udelí 2 ŽK, družstvo hrá s počtom dvoch hráčov + brankár. Ak následne rozhodca udeľuje ďalšiu ŽK tento trest sa odkladá a začne platiť až skončí predchádzajúci trest. (viď pravidlo11)

 

Pravidlo 4 VÝSTROJ HRÁČOV

 

Všetci hráči družstva musia mať jednotné dresy. Výnimkou je brankár, ktorý môže mať odlišný dres. Dresy musia byť očíslované od 0 po 99. V jednom družstve nesmú hrať dvaja hráči s rovnakým číslom. Dresy sú vyznačené logom FFML. Logo na drese musí mať aj brankár. Logo je umiestnené vpredu v ľavej hornej časti. (priemer loga je 10 cm) Okrem dresov sú povinné rovnaké trenírky a rovnaké štucne, ktoré sú vytiahnuté pod kolená. Ak sú štucne stiahnuté na členky, rozhodca hráča upozrní, aby nedostatok odstránil. V prípade chladného počasia sú povolené tepláky pod trenírky. Hráči nesmú mať na sebe predmety ktoré by ohrozili bezpečnosť ostatných hráčov (náušnice, prstene, piercing) Chrániče holení nie sú povinné. Nevhodne ustrojený hráč nebude rozhodcom pripustený do hry. Nevhodne ustrojený hráč počas zápasu - rozhodca potrestá ŽK a pustí ho do hry ak bude predpisovo ustrojený.

V prípade zisteného nedostatku ustrojenia družstva okrem dresov(chýbajúce časti predpísanej výstroje – trenky, štucne, logo) rozhodca umožní zápas odohrať, avšak zapíše uvedené skutočnosti do zápisu a DK rozhodne o uvedenom priestupku.

 

 

 

 

 

Pravidlo 5 BRANKÁR

 

Brankári oboch mužstiev musia nastúpiť v dresoch odlišnej farby. Ak družstvo má dvoch brankárov ( v zápise označení BR a NB) Striedanie týchto brankárov počas zápasu je voľné a to v prerušenej hre. Výmena musí prebehnúť čo najkratšom čase. Novému brankárovi sa nepovoľuje žiadne rozcvičenie.

Brankára môže počas hry nahradiť hráč, v prípade ak sa brankár zranil a nie je prítomný náhradný brankár. Zranený brankár (zranenie ruky, prstov) nemôže hrať v poli. Hráč, ktorý nastúpi za brankára musí byť farebne odlíšený. (stačí rozlišovačka). Nie je už potom povolené striedať tohto hráča, iba v prípade zranenia. Rozhodca zapíše túto výmenu do zápisu. Brankár môže chytať loptu do rúk v pokutovom území. (vyznačený priestor 5x10m)

Hráč, ktorý napáda a nedovolene akokoľvek atakuje brankára v pokutovom území je porušením pravidla a trestá sa PVK. (brankár v pokutovom území je nedotknuteľná osoba). Vrazenie do brankára v jeho vlastnom bránkovom území v čase, keď loptu vyráža alebo chytá, prípadne v čase, keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti, je porušením pravidla. Mimo vlastného pokutového územia sa brankár pokladá za hráča z poľa. Súper vtedy môže do neho vrážať dovoleným spôsobom.

Brankár zahajuje hru položením lopty v pokutovom území a rozohraním nohou ak lopta prejde za bránkovú čiaru (mantinel a ochrannú sieť). Lopta odrazená od ochrannej siete do ihriska je v hre. Brankár po chytení lopty zakladá útok vyhodením, kopom zo zeme do priestoru hracej plochy, nesmie ju dlhšie držať ako 4 sekundy. Ak brankár toto pravidlo nedodrží, rozhodca odpíska NVK a súper zahráva tento kop z čiary pokutového územia. Ak brankár vyhodí loptu rukou smerom na súperovu bránku a dosiahne gól bez toho, aby sa dotkol niektorí z hráčov na ihrisku, alebo brankár súpera, gól neplatí a rozhodca nariadi PVK proti previnenému mužstvu z miesta pokutového územia súperovho mužstva. Ak sa lopta dotkne niekoho z hráčov alebo súperovho brankára, rozhodca gól uzná.

Brankár nesmie chytiť loptu do rúk od vlastného spoluhráča. (malá domov) Brankár nemôže vykopávať loptu do hry z ruky.

Taktické striedanie hráča za brankára (power play) môžu družstvá využiť v každom polčase iba v posledných piatich minútach. Kapitán v prerušenej hre oznámi túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi. Hráč, ktorý nastupuje za brankára, musí byť farebne odlíšený. Vzájomná výmena hráč, brankár je počas určeného časového úseku 5 minút povolená, ale hráči sa už nesmú meniť.

 

 

 

Pravidlo 6 HRACÍ ČAS, ODDYCHOVÝ ČAS

 

Hracia doba je 2 x 20 minút, polčasová prestávka je 3 minúty. Každé družstvo si môže v každom polčase zobrať jeden oddychový čas. Družstvo, ktoré si nevyberie oddychový čas v prvom polčase, v druhom si môže vybrať iba jeden oddychový čas. Dĺžka oddychového času je 30 sekúnd. Kapitán družstva v prerušenej hre oznámi rozhodcovi že si berie oddychový čas.

Rozhodca dá pokyn časomeračom na zastavenie času. Počas oddychového času všetci hráči sú v priestoroch svojich striedačiek až do pokynu rozhodcu. Podobne je to i v polčasovej prestávke.

 

Pravidlo 7 ZAČIATOK HRY, ZÁPASU

 

Družstvá sa pred zápasom musia dostaviť na zápas v takom čase, aby boli schopné nastúpiť v stanovenom začiatku. Čakacia doba pre nastúpenie družstiev je 5 minút.

V prípade čakacej doby rozhodca v čase začiatku zápasu spustí časomieru. Ak po uplynutí čakacej doby nie sú schopné družstvá nastúpiť, rozhodca ukončí zápas, zapíše do zápisu uvedené skutočnosti. Ak sa po uplynutí čakacej doby dostaví meškajúce družstvo, zápas sa odohrá v skrátenom čase a členovia DK rozhodnú o uvedenom priestupku. Ak sa na zápas nedostavia obe družstvá budú potrestané odobratím 2 bodov.

Pred začiatkom zápasu kapitáni zúčastnených družstiev vypíšu zápis a zaznamenajú iba tých hráčov, ktorí sú fyzicky prítomní a nastupujú na zápas. Hráči ktorí nestihnú začiatok zápasu, môžu nastúpiť až v druhom polčase, kde kapitán ich dodatočne zapíše do zápisu a upozorní na to rozhodcu

V zápise kapitán vyznačí čísla hráčov, ktorí nastupujú do začiatku zápasu. Označí brankára znakom BR, náhradného brankára NB a kapitána C, zástupcu kapitána uvedie na zadnej strane zápisu.

Hrá sa bez registračných preukazov.

Všetci hráči oboch družstiev ( i náhradníci ) nastúpia pred začiatkom na hraciu plochu spolu s rozhodcom, pozdravia na obe strany, podajú si ruky. Rozhodca skontroluje výstroj hráčov. Kapitáni vylosujú strany. Ak hráč z rôznych dôvodov potrebuje predčasne opustiť hraciu plochu, oznámi to hlavnému rozhodcovi. Svojvoľné opustenie ihriska sa trestá zákazom činnosti na nasledujúci zápas.

 

 

Pravidlo 8 KONIEC ZÁPASU

Koniec zápasu oznámi časomiera sirénou. Ak padne gól v čase zvuku sirény gól rozhodca neuzná. Výnimka je pokutový kop, ktorý sa musí zahrať aj po zvuku sirény ak bol odpískaný ešte pred sirénou.

Vyhráva družstvo, ktoré v stretnutí dosiahne viac gólov. Pokiaľ v stretnutí nebolo dosiahnutého gólu alebo ak obidve mužstvá strelia v zápase rovnaký počet, stretnutie sa končí nerozhodne - remízou.

Za víťazstvo sa prideľujú 2 body, za remízu 1 bod

Všetci hráči oboch družstiev nastúpia na hraciu plochu a podaním rúk sa končí pre nich zápas. Neuposlúchnutie tohto pravidla sa trestá zastavením činnosti nasledujúci zápas pre hráčov, ktorí odmietli podať ruky súperovi. Považuje sa to ako neoprávnené opustenie ihriska ešte stále počas hry a nešportové správanie.

Kapitáni družstiev skontrolujú zápis o stretnutí a svojim podpisom potvrdia správnosť výsledku a ostatných údajov. Kapitáni družstiev nemôžu vzniesť do zápisu námietky voči rozhodcovi. V prípade rozporuplnej situácie si zástupca družstva dohodne osobné stretnutie s členmi OV na prerokovanie pripomienky. Nezrovnalosti z nedbalosti kapitánov pri kontrole zápisu po zápase bude potrestané odobratím 1 bodu.

Pred tým, ako všetky družstvá opustia lavičky, odstránia po sebe nečistoty. Lavičky musia byť čisté pre nasledujúce družstvá – zodpovedá kapitán.

 

Pravidlo 9 LOPTA V HRE A MIMO HRY

Lopta je v hre ak sa odrazí od ochrannej siete späť na hraciu plochu. Lopta je mimo hru ak opustí hraciu plochu. Bezdôvodné vykopnutie lopty do autu, mimo hraciu plochu (za ochrannú stenu za bránami) sa považuje za nešportové chovanie a trestá ŽK. Potrestaný hráč musí túto loptu priniesť. Pri opustení lopty z hracej plochy platí pravidlo č.2.

 

Pravidlo 10 DOSIAHNUTIE GÓLU

Gól platí ak lopta prejde celým objemom bránkovú čiaru. Gól neplatí po kope z autu.

Z hodu od bránky (brankár) nemožno dosiahnuť vlastný gól. Lopta ešte nebola v hre. Hod sa opakuje. Pozor na situáciu, keď je lopta v hre a brankár loptu rukou rozohráva z bránkového územia, vtedy lopta nemusí opustiť bránkové územie. Takto rozohraná lopta, ktorá skončí priamo z brankárovej ruky v bránke, je regulárny (vlastný) gól. Gól neplatí, ak padne v čase zvuku sirény. (výnimka – pravidlo 8, pravidlo 12)

Gól je možné dosiahnuť priamo z výkopu.

 

 

Pravidlo 11 ZAKÁZANÁ HRA A NEŠPORTOVÉ CHOVANIE

 

Hráč je napomínaný žltou kartou (ŽK) ( trest 2 minúty) ak:

správa sa nešportovo,

slovne alebo náznakom vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,

sústavne porušuje pravidlá hry,

otáľa s rozohraním PK

nerešpektuje predpísanú vzdialenosť pri rozohraní,

vstúpi alebo opätovne vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu alebo za porušenie pravidiel pri striedaní,

za úmyselné svojvoľné opustenie hracej plochy bez povolenia rozhodcu.

ak preskočí mantinel

zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo gólovo sa vyvíjajúcu situáciu úmyselným hraním rukou – trest ŽK, 11m kop, po inkasovaní gólu bez návratu!

za posmešné, urážlivé gestá, provokačné reči, vyhrážanie rozhodcovi, súperovi, spoluhráčovi, divákom alebo členom OV.

bezdôvodné vykopnutie lopty do autu, mimo hraciu plochu (za ochrannú stenu za bránami) sa považuje za nešportové chovanie a trestá ŽK. Potrestaný hráč musí túto loptu priniesť.

Družstvo, ktoré je postihnuté vylúčením na 2 minúty, po inkasovaní gólu môže doplniť hráča na stanovený počet,

Hráč po druhej žltej karte dostáva červenú a tým je vylúčený do konca zápasu. Nasledujúci zápas môže nastúpiť. Musí však opustiť lavičku a priestory vymedzené pre aktérov stretnutia. Trest 2 min. trvá. Po uplynutí trestu družstvo doplní hráčov na stanovený počet. Ak potrestané družstvo inkasuje v tomto čase gól, môže doplniť na požadovaný počet.

Ak je po vzájomnom vylúčení hráčov na ihrisku rovnaký počet hráčov a jedno družstvo inkasuje gól, obe družstvá hrajú s nezmeneným počtom hráčov.

Minimálny počet hráčov počas vylúčenia je brankár plus dvaja hráči.(ďalej 1+2) Pri vylúčení dvoch hráčov na 2 minúty pokračuje oslabené družstvo v počte hráčov 1+2. Ak počas tohto stavu dôjde k vylúčeniu ďalšieho hráča (tretieho) hra pokračuje v nezmenenom počte 1+2. Ak vyprší jeden z predchádzajúcich trestov, hneď nasleduje ďalší (odložený) trest pre tretieho hráča a družstvo pokračuje znovu v počte 1+2.

Ak však oslabené družstvo inkasuje počas oslabenia gól, jeden trest sa ruší a nasleduje hneď ďalší odložený trest.

 

 

VYLÚČENIE Z HRY - ČK

 

Hráč je vylúčený z hry a dostáva červenú kartu a tým vylúčený do konca zápasu, (DKZ) ak:

dostane druhú žltú kartu (trest 2 min.)

hrá mimoriadne nebezpečne,

správa sa hrubo nešportovo,

pľuje na súpera alebo inú osobu,

zabráni súperovi streliť gól takým spôsobom, že sa dopustí faulu, za ktorý by bol nariadený voľný kop alebo penalta,

za vulgárne a urážlivé slovné napadnutie

za udretie súpera, spoluhráča, diváka (tento priestupok sa trestá zákazom činnosti na 12 mesiacov)

Vylúčený hráč musí opustiť hraciu plochu i lavičku náhradníkov.

Mužstvo je potrestané 4 min. trestom. (nie pri druhej ŽK)

Oslabené družstvo môže doplniť hráča na plný počet až po uplynutí 4 minút od vylúčenia hráča.

V prípade inkasovania gólu po vylúčení zostáva počet hráčov oslabeného družstva nezmenený.

Hráčovi, ktorý dostane ČK rozhodca udalosti o vylúčení uvedie do zápisu. Vylúčený hráč je povinný vysvetliť svoje správanie na DK na ktorú sa bez oficiálnej pozvánky musí dostaviť.

 

Pravidlo 12 POKUTOVÝ KOP

 

Pokutový kop (ďalej v skratke PK) je nariadený proti družstvu, ktoré sa previnilo priestupkom, za ktorý sa nariaďuje PVK a tento sa stal vo vlastnom pokutovom území. Ak je PK nariadený na konci polčasu alebo zápasu pred zvukom sirény, rozhodca musí dovoliť PK vykonať.

Pri PK lopta musí byť na značke pokutového kopu – stred čiary sedem metrového územia

Hráč vykonávajúci PK: - musí byť jasne určený

Brankár (brániaci) - stojí na bránkovej čiare medzi žrďami až do doby, keď je lopta kopnutá (PK zahraný)

 

Ostatní hráči sú na hracej ploche, mimo pokutového územia,

lopta je v hre po kopnutí a je v pohybe smerom dopredu

hráč zahrá loptu dopredu, nie bližšie ako 3 m od značky pokutového kopu

nemôže sa opäť dotknúť lopty, pokiaľ ňou nezahrá iný hráč,

vyrazenú loptu brankárom, alebo odrazenú od konštrukcie bránky ako i odrazenú od ochrannej siete, môže hráč ktorý kopal pokutový kop znovu zahrať.

ak niektorí z hráčov na ihrisku predčasne vbehnú do pokutového územia, pokutový kop sa opakuje len v prípade ak nepadol gól.

 

Pravidlo 13 KOP Z AUTU

 

Kop z autu je metóda opätovného rozohrania hry

Roh sa kope ak lopta ktorá opustí ihrisko za bránkou a pred tým sa ako posledný dotkol lopty hráč alebo brankár brániaceho družstva.

Z tejto rozohrávky od postranného mantinelu nie je možné priamo streliť gól. - kop sa zahráva z miesta, na ktorom lopta prešla za mantinel, - autový kop zahraný brankárovi sa považuje za malú domov a brankár loptu nesmie chytiť rukami

Hráč si postaví loptu 50 cm od mantinelu, musí rozohrať loptu do 4 sekúnd, inak stráca výhodu zahrávania tohto kopu. Brániaci hráči musia byť vzdialení 4 m od lopty. Pri nedodržaní tejto vzdialenosti rozhodca prvý raz upozorní hráča, hráčov. Pri opakovanom upozornení napomína hráča, hráčov ŽK.

 

Pravidlo 14 KOP Z ROHU

Pri kope z rohu sa lopta umiestni do vnútra vyznačeného oblúka. Napádajúci hráč súpera nesmie vstúpiť do vymedzenej zóny a ani sa pokúšať vypichnúť loptu. Musí mu umožniť rozohrať loptu. Roh sa musí zahrať do 4 sekúnd. Pri kope z rohu rozhodca nemusí dať pokyn na zahájenie hry.

 

Pravidlo 15 HRÁČSKA LAVIČKA, STRIEDANIE

Na hráčskej lavičke sa zdržujú výlučne hráči, ktorí sú uvedení v zápise riadne oblečení v dresoch. Nie je povolená funkcia trénera ani manažéra. Žiadna civilná osoba nesmie byť v priestoroch lavičky i mimo nej. Ak sa na lavičke objaví nepovolaná osoba, rozhodca stretnutie preruší a upozorní túto osobu, aby zaujala svoje miesto na tribúne. V prípade, že na lavičke nie je počas hry náhradná lopta, rozhodca udelí ŽK pre lavičku.

 

Striedanie.

Ak pri striedaní hráčov dôjde k stretu (kontaktu) striedajúceho hráča s loptou, keď ešte striedaný hráč nie je na striedačke, dostane previnilý hráč trest 2 min. za príliš veľa hráčov na hracej ploche. Ochranná zóna počas striedania v hre je 1,5 m od striedačky. Za touto hranicou sa už ráta počas hry príliš veľa hráčov na ploche. Strieda sa letmým spôsobom, t.j. aj vtedy, keď je lopta stále v hre. Striedanie prebieha výlučne v priestoroch na to určených, čiže vstupmi na ihrisko v rohoch hracej plochy. Príchod striedajúceho a odchod striedaného hráča skokom cez mantinel rozhodca potrestá ŽK (2 minúty)

Lavičky sa cez polčas nemenia.

Pravidlo 16 HRA PRI MANTINELOCH

Pri mantineloch sa hrá ohľaduplne, hráči ktorí sa ocitnú v súbojoch pri mantineloch nie je dovolené držať sa obomi rukami. Keď hráč vrazí telom, lakťom a inou časťou tela do hráča v tesnej blízkosti mantinela, rozhodca hru preruší, upozorní na uvedenú skutočnosť (nebezpečnú hru pri mantinely) a nariadi PVK.

Hráči v herných súbojoch pri mantineloch sa môžu dotýkať, pridržiavať iba jednou rukou. Dotykom a pridržiavaním sa myslí keď sa hráč tiesnený súperom chráni dotykom iba jednej ruky o mantinel, alebo sa krátko pridrží. Hráč toho družstva, ktorého sa bude držať oboma rukami stratí výhodu hrať ďalej. Rozhodca hru preruší a nariadi kop proti previnenému družstvu.

Rozhodca preruší hru ak uzná súboj pri mantinely ako nebezpečnú hru, pri ktorej by mohlo prísť k zraneniu hráčov.

Je zakázané z akéhokoľvek dôvodu preskakovať mantinel. Rozhodca za tento priestupok udelí ŽK

Pravidlo 17 SKLZ – KRYTIE LOPTY

Sklzom sa rozumie akékoľvek skĺznutie sa hráčom dopredu, alebo do strán, využívajúc klzkosť povrchu hracej plochy a za účelom zabrániť alebo obmedziť protihráča v ďalšej hre v súboji (v kontakte so súperom). Sklz bez prítomnosti súpera sa netrestá.

Brankár, pri obrannom zákroku môže robiť sklz, ale len v bránkovom území. Ak hráč urobí sklz, rozhodca preruší hru a udelí ŽK.

Krytie lopty

Za priestupok sa nepovažuje, keď hráč v snahe udržať si loptu, ju zakryje telom, ak pri tom nerozpaží ruky. Avšak ak hráč chce zastaviť súpera tak, že pri tom nešportovým spôsobom použije ruky, nohy alebo telo, bude to potrestané priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom, ak k priestupku došlo v pokutovom území.

 

 

 

Pravidlo 18 AUTORITA ROZHODCU

Na každý zápas je delegovaný rozhodca, ktorý hru kontroluje má plnú autoritu uplatňovať a presadzovať platné pravidlá a to od chvíle, kedy vstúpi na hraciu plochu až do chvíle, kedy ju opustí. Rozhodnutia rozhodcu, týkajúce sa skutočností spojených s hrou sú konečné. Rozhodca môže zmeniť rozhodnutie iba v takom prípade, keď sa poradí s pomocným rozhodcom, alebo členom OV.

V niektorých prípadoch môžu byť delegovaný dvaja rozhodcovia.

Kapitáni družstiev nemôžu vzniesť do zápisu námietky voči rozhodcovi. V prípade rozporuplnej situácie si zástupca družstva dohodne osobné stretnutie s členmi OV na prerokovanie pripomienky. Časomerač (pomocný rozhodca)kontroluje oddychový čas, kontroluje trvanie dvojminútového trestného času vylúčeného hráča, vedie záznamy o všetkých oddychových časoch vyžiadaných družstvami, informuje o nich rozhodcov a družstvá a signalizuje povolenie oddychového času, ak oň požiada kapitán ktoréhokoľvek družstva robí si záznamy o číslach hráčov, ktorí dosiahli gól, vedie evidenciu o hráčoch, ktorí boli potrestaní žltou alebo červenou kartou, sleduje opustenie lôpt mimo hraciu plochu, ak je to nevyhnutné, kontroluje výstroj hráčov pred ich vstupom na hraciu plochu, signalizuje rozhodcovi v prípade akéhokoľvek nevhodného správania spáchaného mimo ich dosahu, sleduje správanie sa hráčov nachádzajúcich sa na lavičkách družstiev a informuje rozhodcov o ich akomkoľvek nevhodnom správaní.

FUTBAL je súťaživý šport a fyzický kontakt medzi hráčmi je bežnou a prípustnou súčasťou hry. Avšak hráči musia rešpektovať Pravidlá hry a hrať v duchu fair play. Hrubé fauly a násilné správanie sú dva priestupky, ktoré predstavujú neprípustnú fyzickú agresivitu a musia byť potrestané vylúčením z hracej plochy.

 

Pravidlo 19 KAPITÁN A JEHO POVINNOSTI

Kapitán okrem povinností pred zápasom – príprava zápisu o stretnutí je zodpovedný za slušné správanie všetkých registrovaných hráčov na lavičke i mimo nej. Spolupracuje s rozhodcom pri odstraňovaní nedostatkov zistených pred, počas i po zápase. Je nápomocný rozhodcovi pri nešportovom správaní jeho hráčov tým, že ich chovanie utlmí. Kapitán slušným spôsobom komunikuje s rozhodcom, nie je však prípustné polemizovať s rozhodcom o jeho verdiktoch. Rozhodnutie rozhodcu je konečné. V prípade porušenia tohto pravidla rozhodca kapitána za tento priestupok potrestá. Kapitáni družstiev nemôžu vzniesť do zápisu námietky voči rozhodcovi. V prípade rozporuplnej situácie si zástupca družstva dohodne osobné stretnutie s členmi OV na prerokovanie pripomienky.

Družstvá si vyberajú kapitánov takých hráčov, ktorí sú schopní tieto povinnosti plniť. V prípade nešportového chovania kapitána DK pri rozhodovaní trestu hranicu trestu zvyšuje.

 

 

Pravidlo 20 INÉ PRAVIDLÁ - Člen organizačného výboru (ČOV)

 

Člen organizačného výboru zúčastnený na stretnutí má právo riešiť vzniknuté situácie v zápase, pred i po zápasoch. Požiada rozhodcu o prerušenie hry a prostredníctvom kapitánov oboch družstiev vykoná potrebné opatrenie. Člen organizačného výboru môže riešiť i nepotrestané priestupky rozhodcom, môže riešiť i priestupky v iných priestoroch fary, (parkovisko, prezliekareň, priestor vyhradený pre fajčiarov ) alebo previnilcov predvolá na osobný pohovor, prípadne postúpi disciplinárnej komisii. Členovia OV môžu počas súťaže doplniť dodatky k pravidlám, ktoré pomôžu, bezpečnosti hráčov, plynulosti hry a inému priebehu súťaže.

Parkovanie osobných motorových vozidiel a motocyklov je v areály fary zakázaný. Tento areál slúži pre potreby farského úradu.

Na parkovanie je možné využívať priľahlé parkoviská (Billa, Poliklinika)

 

Ďalšia strana – súťažný poriadok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťažný poriadok.

 

Článok 1. PODMIENKY ÚČASTI VO FFML

Družstvo, ktoré sa prihlási do FFML sa musí riadiť pravidlami, ktoré stanovil organizačný výbor CCVČ. Družstvo, ktoré dané pravidlá nerešpektuje bude zo súťaže vylúčené.

Hráči a iné osoby zúčastnené na športových podujatiach sú povinné dodržiavať poriadok a slušné chovanie v celom areáli Fara arény i na parkovisku i na území celej farnosti jedná sa o súkromný pozemok.

Je ZAKÁZANÉ fajčiť v priestoroch ihrísk, diváckych priestoroch a v priestoroch prezliekarní, ako i v priestoroch pred garážami. Je zakázané piť alkoholické nápoje, nosiť alkoholické nápoje do areálu, vulgárne nadávať a vodiť si so sebou psov.

Ak sa jedná o registrovaného hráča, hráčov FFML mimo zápasu a budú sa chovať nemiestne budú riešený individuálne OV, DK, kde budú za porušenie predpisu potrestaný. (Trest je individuálny). Pre fajčiarov je pred fara arénou pripravené miesto, ale prosíme aby ste ohorky zahadzovali do pripraveného suda. (aby ste tiež nemuseli mať z toho nepríjemnosti a byť za to individuálne trestaný OV alebo DK).

Ak je zrejmé, že hráč je pod vplyvom alkoholu, iných omamných a psychotropných látok, nesmie nastúpiť na zápas. V prípade podozrenia požitia alkoholu musí sa podrobiť dychovej skúške. Ak aj napriek tomu nastúpi, je hneď potrestaný trestom, vylúčenie do konca zápasu a jeho priestupok bude postúpený DK.

Ak je zrejme, že osoby, ktoré vulgárne nadávajú alebo iným spôsobom dehonestujú rozhodcov, sú fanúšikovia jedného z hrajúceho klubu, môžu rozhodcovia prerušiť hru, určia stanovený čas a ak do vtedy takýto nespôsobilí fanúšikovia neopustia areál. Môžu rozhodcovia hru ukončiť a DK situáciu prešetrí a vyriekne verdikt.

Hráči mužstva ktorému fanúšik patrí v tomto prípade musia byť rozhodcom nápomocní a zjednať nápravu. Ak tak hráči neurobia bude mužstvo riešené disciplinárne.

Mužstvo, ktoré sa previní počas celého ročníka štyrmi kontumáciami v nenastúpení na zápas bude riešené na DK a tá rozhodne o ďalšom učinkovaní vo FFML.

Vedenie OV FFML môže organizovať povinné brigády, týkajúce sa spoločného dobra pre FFML. Z každého klubu majú povinnosť prísť na takúto brigádu minimálne dvaja hráči zapísaní na zozname družstva. Družstvo, ktoré nebude mať zastúpenie bude potrestané odobratím 2 bodov z priebežného hodnotenia.

 

Na konci sezóny je slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie trofejí. Miesto, dátum a spôsob konania slávnostného vyhodnotenia stanovuje OV.

OV FFML môže stanoviť termín a miesto konania schôdze za účelom jednaní ohľadom súťaže vo FFML. Tieto schôdze sú pre všetky nahlásené družstvá povinné. Neúčasť na schôdzi sa trestá odobratím 2 bodov z priebežného hodnotenia v tabuľke. Družstvá sú povinné dodržiavať pravidlá a rozpis súťaže o ktorých boli informovaní na schôdzi a podľa nich sa aj riadiť.

 

Okrem trestov, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, môže DK riešiť aj prípady a udalosti, ktoré sa stali bezprostredne pred alebo po zápase za účasti svedkov. Aktéri môžu byť potrestaný bez toho, že by boli alebo neboli za tento priestupok trestaný rozhodcom.

 

Všetky podrobnosti, pravidlá FFML,výsledky zápasov, oznamy spojené s FFML, si môžete prelistovať aj na webovej stránke FFML: www.ffml.ccvcnitra.sk

 

Článok 2. PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE

 

Do FFML sa môžu prihlásiť družstvá, ktoré budú rešpektovať pravidlá, ktoré stanovil organizačný výbor FFML CCVČ.

Každý hráč sa prihlasuje registráciou (teraz už online) http://registracia.ccvcnitra.sk/index.php/auth/login

do futbalového krúžku CCVČ a zaplatením stanoveného poplatku na rok podľa aktuálneho cenníka. CCVČ na základe uvedených formalít vystaví doklad o zaplatení poplatku a rozhodnutie o prijatí do krúžkovej činnosti v CCVČ.

Ak sa prihlásený hráč rozhodne nepokračovať v súťaži, poplatok sa nevracia. Prihlásenie je záväzné na celý ročník.

 

Článok 3. REGISTRÁCIA HRÁČOV - SÚPISKA

 

Registrácia prebieha elektronicky on line nasledovne:

 1. Hráč sa zaregistruje na http://registracia.ccvcnitra.sk/

 2. vyplní na prihláške všetky osobné údaje a nahrá fotografiu

 3. vyplnenú prihlášku si vytlačí a podpíše a odovzdá kapitánovi družstva

 4. kapitán družstva dostane dočasný prístup k systému a vyskladá si súpisku zo svojich registrovaných hráčov. Vytlačenú kompletnú súpisku s podpismi každého hráča prinesie spolu s kompletnými prihláškami a poplatkom za každého hráča do kancelárie CCVČ a uzavrie agendu.

Stanovený poplatok podľa aktuálneho cenníka CCVČ na hráča za celý ročník

Cenník pre krúžky CCVČ sa prehodnocuje vedením pred každým školským rokom.

Názov Klubu:

názov klubu si zvolí klub. Názov musí byť povolený OV. Akákoľvek zmena názvu je povolená len na pred začiatkom sezóny, pri registrácii do nového ročníka aj to so súhlasom organizátora.

Pri zistení u hráčov na súpiske po registračnom termíne zlé alebo zavádzajúce údaje o hráčovi tento hráč(i) budú individuálne riešený po zvážení okolností DK. Ak takýto hráč(i) nastúpia v súťažných stretnutiach, DK rozhodne o jeho potrestaní. OV má preto právo kedykoľvek a ktoréhokoľvek hráča FFML požiadať o legitimáciu (OP). Trest sa udelí hneď po zistení rozdielností v údajoch na súpiske.

Prestupy, doplnenie kádra:

Termín prestupov bude stanovený OV. Počas prestupového obdobia bude hráč, ktorý prestupuje vyškrtnutý zo súpisky bývalého družstva a zároveň dopísaný na súpisku nového družstva. Novo zaregistrovaný hráč sa tiež dopíše na súpisku.

 

Čestný hráč a čestný hosť:

O štatút čestného hráča sa môže uchádzať hráč, ktorý má 40 a viac rokov, člen organizačného výboru, alebo kňaz. Má právo na registráciu a hrať kedykoľvek počas sezóny.Tento hráč môže hrať aj za klub v ktorom nie je registrovaný. Avšak v jednom kole môže odohrať iba dva zápasy.

 

Čestný hráč nastupuje v rovnako farebnom drese. Výnimku má v spodnej výstroji (trenírky, štucne)

Čestný hráč a čestný hosť musí byť zaregistrovaný v systéme CCVČ FFML

Každý klub môže angažovať jedného alebo viacerých čestných hráčov do hry.

Čestným hosťom sa môže stať: Reprezentant SR – senior, politická, kultúrna osobnosť alebo zahraničný hosť. Takýto hosť má právo na registráciu kedykoľvek počas sezóny. Ďalej sa mu priznávajú také práva ako čestnému hráčovi.

O štatúte čestného hráča a čestného hosťa rozhoduje OV FFML.

Registrovanie čestných hráčov a čestných hosťov je povolené počas celého súťažného ročníka.

 

Článok 4. TERMÍNOVÁ LISTINA

Termínovú listinu zostavuje OV FFML CCVČ podľa rozpisu akcií konaných vo farnosti. Rozpis zápasov určuje počítačový program.

V prípade neodohraného kola (nepriaznivé počasie a iné) sa dodatočne určí náhradný termín.

Prekladanie jednotlivých zápasov nie je dovolené . Vo vynímočných prípadoch, OV rozhodne o preložení. Požiadavka musí byť predložená 7 dní vopred.

Článok 5. KONEČNÉ UMIESTNENIE, POSTUP, ZOSTUP, BARÁŽ

Konečné umiestnenie - pravidlá

Pri konečnom umiestnení rozhoduje:

 1. lepšie umiestnenie v tabuľke (v prípade rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce body)

 2. vzájomné zápasy

 3. zo vzájomných zápasov rozdiel skóre

 4. zo vzájomných zápasov, viac strelených gólov

 5. zo vzájomných zápasov, menej obdržaných gólov

 6. celkove skóre v súťaži

 7. celkove v súťaži viac strelených gólov

 8. celkove v súťaži menej obdržaných gólov

 9. pri rovnosti predchádzajúcich bodov rozhoduje nové stretnutie

 

 1. Postupy určujúce víťaza zápasu, alebo barážového zápasu

Dosiahnutý väčší počet gólov na ihrisku, predĺženie a kopy zo značky pokutového kopu sú spôsoby určenia víťaza barážového stretnutia v prípade, ak si pravidlá súťaže vyžadujú víťaza a zápas sa skončí remízou.

Predĺženie:

1.predĺženie pozostáva z dvoch rovnako dlhých častí v trvaní 5 minút.

2.Ak mužstvo nedosiahne viac gólov ako mužstvo súpera o víťazovi sa rozhodne kopmi zo značky pokutového kopu.

Kopy zo značky pokutového kopu:

 1. Rozhodca zvoli bránu, na ktorú sa bude kopať.

 2. Rozhodca žrebuje mincou a kapitán ktorý vyhrá sa rozhodne či bude jeho družstvo kopať ako prvé alebo ako druhé.

 3. Pomocný rozhodca, časomerač vedú záznam o zahratých kopoch.

 4. Na základe podmienok uvedených nižšie, každé družstvo kope 5 kopov.

 5. Pri zahrávaní kopov sa družstva striedajú.

V prípade, že pred ukončením série piatich kopov jedno družstvo dosiahlo viac gólov ako druhé môže dosiahnuť v kopoch sa už nepokračuje.

Ak po zahratí všetkých piatich kopov je stav nerozhodný (družstva dosiahli rovnaký počet gólov alebo nedosiahli ani jeden gól), pokračuje sa v zahrávaní kopov rovnakým spôsobom, až pokiaľ z rovnakého počtu realizovaných kopov jedno družstvo nedosiahne väčší počet gólov ako druhé družstvo.

Všetci hráči, brankár a náhradníci sú oprávnení kopy vykonať.

Každý kop je zahrávaný iným hráčom a hráč nesmie zahrať kop po druhy krát skôr, ako sa nevystriedajú všetci hráči oprávnení kop kopať.

Brankári si miesto v bránke s hráčmi nemenia. Ak je v zápise uvedený náhradný brankár, striedanie je povolené.

V čase vykonávania kopov môžu byť na hracej ploche len hráči, ktorí sú kopy oprávnení zahrávať a rozhodcovia.

Všetci oprávnení hráči, okrem hráča zahrávajúceho kop a dvoch brankárov, musia zostať na opačnej polovici hracej plochy.

Brankár družstva, ktorého hráč zahráva kop musí zostať na hracej ploche mimo pokutového územia, v ktorom sa kopy zahrávajú. Postaví sa na priesečník bránkovej čiary a čiary ohraničujúcej pokutové územie.

Pokiaľ nie je stanovene inač, pre vykonávanie kopov platia príslušné pravidla hry.

 

Ak jedno družstvo ukonči zápas s vyšším počtom oprávnených hráčov, muší počet hráčov zredukovať na taký počet, aký ma družstvo súpera, pričom bude informovať rozhodcu o menách a číslach hráčov, ktorí boli z vykonávania kopov vylúčení. Za splnenie tejto podmienky je zodpovedný kapitán družstva.

Pred začatím vykonávania kopov sa musí rozhodca uistiť o tom, že za stredovou čiarou sa v každom družstve nachádza rovnaký počet hráčov, ktorí budú kopy zahrávať.

Organizačný výbor rieši operatívne vzniknuté nepredvídané situácie, má právo pri riadení súťaže upraviť veci  v prospech súťaže.

Ak súťaž bude mať iba jednu ligu, v záverečnom poslednom kole budú ocenené družstvá umiestnené na prvých troch miestach a tiež I najlepší jednotlivci.

Ocenenie jednotlivcov – najlepší strelec, najlepší brankár.

 

 

 

 

Článok 6. PRESTUPOVÝ PORIADOK

Prestupové termíny sú dva, a to pred začiatkom jarnej a jesennej časti. Termín určuje vedenie FFML. Vedenie FFML môže po prehodnotení povoliť v priebehu súťaže možnosť prestupu, prípadne registráciu nového hráča.

 

Článok 7. DISCIPLINÁRNY PORIADOK

Disciplinárne priestupky rieši komisia, ktorá operatívne zasadne. Rozhodnutie DK bude zverejňované na webovej stránke www.ffml.ccvcnitra.sk v sekcii disciplinárka.

DK sa zvoláva na základe prejednania priestupkov, vylúčených hráčov a hráčov alebo osoby, ktoré porušili iným spôsobom dané pravidlá. DK predvoláva podľa potreby previnených hráčov, prípadne iné osoby, svedkov udalosti a rozhodne o výške trestu. Pokiaľ je hráč vylúčený, alebo ulobil priestupok, ktorý musí riešiť DK, nesmie hrať až do zasadnutia DK a potom si odpyká trest podľa rozhodnutia DK.

 

Článok 8 ÚRADNÉ SPRÁVY – INFORMÁCIE

Všetky potrebné informácie a udalosti týkajúce sa organizácie súťaží, oznamov pre družstvá ako úradný informačný systém slúži webová stránka www.ffml.ccvcnitra.sk a emailová adresa ffml.nitra@gmail.com

 

Úprava pravidiel bola vykonaná dňa 27.9. 2016 pred začiatkom 7. ročníka

 

Pravidlá a súťažný poriadok a ich úpravy boli schválené organizačným výborom FFML dňa 28. septembra 2016.

 

Vypracovali: Rastislav Vincúr, Marián Ševčík, Ivan Lauko, Lukáš Ševčík, Maroš Krajčovič.