Posledné zápasy

Pravidlá FHBL


 
Cirkevné centrum voľného času Nitra - Klokočina
FARSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
PRAVIDLÁ
Vypracované    v roku 2008 pred
10. ročníkom    1. ligy
6. ročníkom    2. ligy
3. ročníkom    3. liga
Úprava 10.1.2010
Úprava 11.1.2011
Úprava 09.8.2012
Úprava 15.8.2013
Úprava 21.8.2014
Úprava 24.8.2015
 

HRÁČI
Registrácia hráčov:
Súpiska klubu hráčov musí byť vzorne a čitateľne vyplnená (technickým písmom). Klub vyplňuje
na súpiske nasledovné kolonky:    názov klubu, menoslov hráčov (ich adresa, dátum
narodenia, telefónne číslo) a vlastnoručný podpis hráča pre potvrdenie správnosti údajov na súpiske.
Hráč, ktorý sa nachádza v zahraničí alebo pre závažný dôvod nemôže podpísať súpisku, podpíše ju dodatočne.
Za neúplnú súpisku sa     považuje,ak chýba u jedného z    nových hráčov fotka alebo jeden z hore vymenovaných údajov.
V takomto prípade OV    súpisku vráti zástupcovi mužstva na vykonanie nápravy. Súpiska sa po vrátení zástupcovi mužstva považuje za neodovzdanú.
Za neskoré odovzdanie súpisky, teda po určenom termíne, má dotyčný klub zastavenú činnosť až do odovzdania úplnej súpisky, ak inak nerozhodne OV.
Za neskoré odovzdanie súpisky je stanovená pokuta 5 €.
Ak OV preberie súpisku s chýbajúcimi údajmi hráča, hráčov k registrácii ako za odovzdanú do určeného termínu, registrácia daného hráča sa nevykoná, ak inak nerozhodne OV. Prestupové    termíny    sú    dva, a to    pred začiatkom jesennej a jarnej časti. Termín určuje
vedenie FHBL.
Je však povolená aj do registrácia hráčov po prestupových termínoch do začiatku ligy, avšak za poplatok 5 € / hráč.
Zmena názvu klubu nie je povolená počas už začatej sezóny. Takáto zmena je povolená len na konci sezóny, pri registrácii do nového ročníka. Vybavenie formalít ohľadom zmeny názvu klubu sú spoplatnené. Prepis názvu klubu = 25 €, s výnimkou sezóny 2015/2016, kedy to bude zadarmo
za špeciálnych podmienok ohľadne samotných názvov klubov.
Od sezóny 2015/2016 hráči môžu byť registrovaní najviac v jednom mužstve jednej z líg FHBL, čiže v jednom mužstve 1.FHBL a v jednom mužstve 2.FHBL – dokopy teda maximálne v dvoch mužstvách. Aby nedošlo k stretu záujmov (napríklad potenciálny zápas výberov líg), musí mať hráč už vopred pri dvojitej registrácii určené, ktorý z 2 klubov v oboch ligách je preňho hlavný a ktorý vedľajší. Za dvojitú registráciu bude poplatok 90 € za sezónu. Pri registrácii iba do jedného mužstva sa mení poplatok hráčov do 15 rokov na 30/35 €/rok počas registrácie v riadnom termíne.
Všetky vybavenia formalít, ako sú: zmena názvu klubu 25 € , neskoré odovzdanie súpisky po prestupovom    termíne (5 € / za omeškaný deň), do registrácia hráča 5 €, potrestaní hráči z rozpadnutého    klubu, hráči po štyroch kontumáciach mužstva 55 €, sa zvlášť započítavajú
do štartovného, ktoré je stanovené na hráča podľa platného cenníku Cirkevného centra voľného času.
Hráč, ktorý sa v rozbehnutej súťaži hrubo previní voči slušnému správaniu je následne riešený disciplinárnou komisiou.
Po vyradení previnilého hráča z evidencie Cirkevného centra voľného času za hrubé nešportové správanie disciplinárnou komisiou o vrátení, alebo nevrátení poplatku za krúžok rozhoduje vedenie Cirkevného centra voľného času.
Ak sa klub rozpadne a sa neprihlási do nového ročníka FHBL, alebo klub spraví štyri kontumácie, tak o zložení klubov v súťažiach výlučne rozhoduje OV. Mužstvá sú povinné toto rozhodnutie OV. rešpektovať. V novom prestupovom termíne do nového ročníka hráči z rozpadnutého klubu, alebo klubu ktorý mal štyri kontumácie nemôžu prestúpiť do druhého klubu a nemôžu tak hrať v súťažiach jeden rok. Ani v polovičke rozbehnutej novej sezóny sa nemôžu registrovať, za žiaden klub v ligách FHBL.
Takíto hráči majú však slobodné právo sa rozhodnúť či budú hrať v novej sezóne, alebo budú pauzovať rok. Ak hráč, hráči s takéhoto klubu zaplatia štartovné vo výške 55 € trest sa im ruší a môžu štartovať v nasledujúcom ročníku. Suma platí aj len pre polku súťaže.
Kluby sú povinné odovzdať štartovný poplatok pri odovzdávaní súpisky a potrebných dokladov pre evidenciu CCVČ, v stanovenom termíne OV. inak nebudú môcť hrať.
Povinnosti hráčov:
Všetci hráči mužstva musia mať jednotné dresy, trenky a štulpne. Výnimkou je brankár, ktorý môže mať odlišný dres.
Dresy musia byť očíslované od 0 po 99. V jednom klube nesmú hrať dvaja hráči s rovnakým číslom.
Všetci hráči mužstva musia mať rovnaké dresy (výnimka brankár) s logom FHBL, ktoré musí mať priemer 10. cm musí byť umiestnené na drese vľavo hore. Logo na drese musí mať aj brankár, ochranné rukavice a platnú registráciu. Bez tohto nemaže hráč nastúpiť do zápasu. Hráč na súpiske ak príde po začiatku stretnutia smie nastúpiť do zápasu len v prestávke medzi 1.a 2. tretinou, čo ale musí oznámiť rozhodcom ,ak nemá zapísané číslo, môže sa tak po zistení číslo dopísať, tento priestupok sa netrestá. Ak sa neoznámi štart tohoto hráča rozhodcom v prestávke po prvej tretine, ak rozhodca to zistí alebo rozhodcu upozorní kapitán súpera počas hry, vtedy je hráč potrestaný trestom 2 min.
Hráči musia používať rukavice s ochranou prstov a zápästia – napríklad hokejbalové, hokejové, prípadne iné, ktoré takú ochranu majú. Hráči musia používať holenné chrániče - minimálne futbalové.
Hráč, ktorý nosí piercing na obočí, nose, tvári a náušnice na ušiach je povinný si pred začiatkom stretnutia daný piercing a náušnice odstrániť, alebo prelepiť látkovou, alebo papierovou páskou, alebo na zápas odstrániť. V prípade, že hráč tak neurobí a rozhodca, alebo pomocný rozhodca to zistí počas stretnutia, bude potrestaný osobným trestom 10 minút a nebude pripustený do hry, kým danú prekážku neodstráni.
Zápis o stretnutí (riadne vypísaný kapitánom) s potrebnými údajmi ( čísla hráčov, označenie kapitána, zástupcu kapitána a brankára) riadne vypísaný zápis o stretnutí musí byť odovzdaný pred stretnutím rozhodcom. Bez toho nemôže zápas začať. Ak niektorý uvedený údaj v zápise po skončení stretnutia chýba mužstvo sa potrestá odobratím jedného bodu.
Zmeny v zápise o stretnutí sú povolené iba:
Hráč napísaný v zápise, dá gól alebo má asistenciu, ale má iné číslo na drese alebo nemá (uvedené číslo na drese) ako je uvedené v zápise. Vtedy: gól sa uzná a rozhodca chybu opraví.
Hráč, ktorý nie je zapísaný v zápise, jedná sa o hráča čestného, ktorý ( nemá napísané meno v zápise) v zápise o stretnutí a hrá, v priebehu hry sa to zistí, dostáva trest 2 min (za nesprávne vyplnený zápis za ktorý zodpovedá kapitán mužstva) . Ak však takýto hráč docieli ešte pred vylúčeným asistenciu alebo gól, vtedy: gól sa neuzná.
Čestný hráč a čestný hosť:
O štatút čestného hráča sa maže uchádzať hráč, ktorý má 40 a viac rokov, člen organizačného výboru, alebo kňaz. Tento hráč môže hrať aj za klub v ktorom nie je zaregistrovaný. Avšak v jednom kole môže odohrať iba jeden zápas v každej lige.
 .Každý klub môže angažovať jedného alebo viacerých čestných hráčov do hry.
Čestným hosťom sa môže stať: Reprezentant SR - senior, politicko - kultúrna osobnosť alebo zahraničný hosť. Takýto hosť má právo na registráciu a hrať kedykoľvek počas sezóny. Ďalej sa mu priznávajú také práva ako čestnému hráčovi.
O štatúte čestného hráča a čestného hosťa rozhoduje OV FHBL.
Registrovanie čestných hráčov a čestných hosťov je povolené počas celého súťažného ročníka.
Brankár:
Brankári oboch mužstiev musia nastúpiť s kompletnou výstrojov, viď jednotlivé časti (ochranná prilba, lapačka, vyrážačka, ochranná vesta, dres, brankárske nohavice, chrániče na nohy (betóny), hokejka brankárska). Ak brankár nespĺňa toto ustanovenie, nemôže rozhodca otvoriť stretnutie.
Vtedy rozhodca ukončí zápas kontumačne v prospech neprevinilého mužstva. Ak mužstvu chýba časť brankárskej výstroje je možné si ju zapožičať od OV.
Za zapožičanie si jednej časti z brankárskej výstroje od OV sa platí poplatok 5 €.
Striedanie brankárov počas zápasu sa môže povoliť len raz a to v prerušení hry. Po prerušení sa časomiera zastaví a v čo najkratšom čase musí prebehnúť táto výmena.
Nového brankára (jeho povinnú výstroj) má za povinnosť skontrolovať rozhodca. Pokiaľ nebude táto výstroj v súlade s pravidlami, nemôže zápas pokračovať. Ak nebude výstroj nového brankára adekvátna, rozhodca môže po stanovených 5. min. hru ukončiť. A zapíše to do zápisu o stretnutí. Priestupok dorieši DK.
Ak je všetko v poriadku, hra pokračuje ďalej. Novému brankárovi sa nepovoľuje žiadne rozcvičenie.
Ak brankár zaľahne loptičku tak, že je celým telom aj nohami za bránkovou čiarou je potrestané jeho mužstvo 2 min.
Brankár nesmie vstúpiť do útočného pásma súpera (nesmie prekročiť nohami stredovú červenú čiaru).
Ak to poruší bude potrestaný na 2 min.
Brankár nesmie pokračovať v hre so zlomenou hokejkou. Nesmie však prijať hokejku hodenú na hraciu plochu z ktorejkoľvek strany, ale smie prijať hokejku od spoluhráča. Ak poruší toto pravidlo, bude potrestaný 2 min.
Ak je brankár zasiahnutý v hre loptičkou do prilby, rozhodca musí okamžite prerušiť hru a následne vhadzovať v obrannom pásme pred brankárom. Ak však brankár úmyselne vyrazí loptičku prilbou, hra pokračuje bez prerušenia. Ak padne gól priamo po náraze od masky do brány, gól sa uznáva.
Ak však padne gól po náraze do masky, pričom loptička sa odrazí od masky do hry a po dorazení hráčom, takýto gól sa neuzná.
Brankár nesmie vyjsť ani pri prerušení hry ku svojej striedačke po svoju náhradnú hokejku.
Tú mu donesie jeho spoluhráč, ak to poruší bude potrestaný na 2 min.
Hráč, ktorý napáda a nedovolene akokoľvek atakuje brankára v jeho bránkovisku je potrestaný 2 min. (brankár vo svojom bránkovisku je nedotknuteľná osoba).
Ak útočiaci hráč dovolene atakuje brankára a pri tom stojí v jeho bránkovom území viac ako tri sekundy rozhodca hru preruší a vhadzuje loptičku do hry v strednom pásme. Pre porušenie pravidla troch sekúnd v bránkovisku útočiacim hráčom, skôr, ako rozhodca hru preruší padne gól, rozhodca hru preruší a gól sa neuzná. Na hru rozhodca naviaže vhadzovaním v strednom pásme.
Brankár, ktorý v blízkosti svojej brány podráža, seká hokejkou alebo bodá špičkou hokejky súpera, je potrestaný 2 min., ktoré odsedí zaňho spoluhráč, ktorý je na hracej ploche.

MUŽSTVO
Vek pre hráčov - v ligách 1. a 2. FHBL je stanovený nasledovne: dolná hranica od 12 rokov - horná hranica nie je obmedzená.
V Junior lige je stanovený vek hráčov nasledovne (dolná hranica od 8 rokov - horná hranica do konca maturitného ročníka hráča.) V jednotlivých ligách 1. a 2. FHBL a v Junior lige môžu štartovať aj dievčatá a ženy.
Mužstvo dospelých nesmie mať na hracej ploche počas hry viac než štyroch a v Junior lige päť hráčov. Ak to mužstvo kedykoľvek
poruší ( príliš vel'a hráčov na hracej ploche) potrestá sa menším trestom (2min.) pre hráčsku lavicu.
Na majstrovské stretnutie je minimálny počet hráčov dospelí 1+3, Junior liga 1+4.
Mužstvo, ktoré nastúpi zo štyrmi hráčmi v základnej zostave dospelí (brankár plus traja hráči v poli), v Junior lige je to päť hráčov ( brankár plus štyria hráči v poli.) môže odohrať majstrovské stretnutie.
Ak mužstvo nesplní tieto podmienky a nenastúpi s dostatočným minimálnym počtom hráčov, zápas rozhodca síce otvorí, ale len ako priateľské stretnutie. Zápas sa končí kontumačným výsledkom 5:0 v prospech neprehrešeného mužstva.
Bez brankára sa stretnutie nezačne aj keď bude mať klub do hry dostatočný počet hráčov. Ak počas stretnutia klesne počet hráčov pod stanovený minimálny limit troch hráčov dospelí (brankár plus dvaja hráči) Junior liga (brankár plus dvaja hráči) rozhodca stretnutie musí predčasne ukončiť.
Pokiaľ nie je mužstvo pred začiatkom a v priebehu hry schopné poslať na plochu predpísaný minimálny počet hráčov, rozhodcovia môžu a nemusia toto stretnutie odohrať. Treba ho odohrať a kvalifikovať ho v zápise o stretnutí, ako prípravné stretnutie, ktoré sa dohrá až do konca. Ak to nie je možné tak sa stretnutie neodohrá.
Rozhodca všetko dôkladne zapíše do zápisu, ktorý podpíšu obaja kapitáni mužstiev.
Prípad dorieši DK.
Ak mužstvo nemá viac ako štyroch hráčov v hre a v Junior lige päť,dostane v hre za sebou dva menšie tresty, alebo pre zranenia a iné dôvody klesne počet hráčov pod stanovený minimálny limit troch hráčov, mužstvo nemá možnosť postaviť ďalšieho hráča do zápasu, rozhodca zápas predčasne ukončí.
Prípad dorieši DK.
Každé mužstvo nominuje na zápas jedného kapitána a jeho zástupcu. Len títo dvaja majú právo na hracej ploche otvorene slušne diskutovať s rozhodcom (len v prerušenej hre a to vo vyhradenom priestore pre rozhodcov, pred časomierou, ktorý je vyznačený polkruhom) o otázkach výkladu pravidiel, prípadne o uložených trestoch. Do vyhradeného priestoru pre rozhodcov v prerušenej hre počas rozhovoru z rozhodcom nemá pravo vstúpiť žiadny iný hráč. V prípade porušenia tohto pravidla bude hráč (hráči) potrestaný osobným trestom 10 min.
Kapitán musí byť jasne a viditeľne označený na prednej strane dresu písmenom C.
Také isté nariadenie platí pre asistenta, ten má byť označený .písmenom A.
Ak nie sú takto označený, tieto práva sa im nepriznávajú.
Ak mužstvo nemá vyznačeného kapitána ani zástupcu kapitána na drese, hrať môže, ale s rozhodcom nemôže nikto z mužstva diskutovať. Ak toto pravidlo hráči porušia, rozhodca udelí menší trest (2.min.)
Ak nie je kapitán na hracej ploche, môže zaňho hovoriť s rozhodcom aj asistent. No ak je na ploche spolu s kapitánom, toto právo sa mu odníma. Nik nesmie svojvoľne opustiť hráčsku lavicu a diskutovať s rozhodcom namiesto kapitána.
Pokiaľ tak niekto urobí, bude mužstvo potrestané menším trestom za hráčsku lavicu. (2 min.)
Toto smie vykonať len kapitán a to tiež len v prípade, ak bol prizvaný rozhodcom.
Hráč, ktorý z hráčskej lavice pokrikuje na rozhodcu, alebo činovníkov stretnutia (člen organizačného výboru FHBL, pomocný rozhodca, člen disciplinárnej komisie), prípadne vulgárna nadáva, alebo gestikuluje a nespráva sa v súlade s pravidlami FHBL, bude potrestaný osobným trestom 10 minút, alebo DKZ, alebo TH, avšak nebude udelený žiadny trest mužstvu pre hráčsku lavicu (ako tomu bolo doteraz).
Ak opustí hráčsku lavicu iný hráč než kapitán (zástupca kapitána) a protestuje u rozhodcov, bude potrestaný menším trestom za nešportové správanie sa (2 min.) + osobný trest (10 min.). Ak by naďalej protestoval, udelí sa mu osobný trest do konca hry.
Sťažnosť na udelený trest nie je možné považovať za záležitosť týkajúcu sa výkladu pravidiel a kapitán (asistent kapitána) alebo iný hráč, ktorý sa takto sťažuje, dostane menší trest za zlé zaobchádzanie s činovníkom stretnutia (2min.).
Kapitán je povinný po skončení zápasu podpísať zápis o stretnutí. Ak tak neučiní, jeho mužstvo bude potrestané odpočítaním jedného bodu v celkovej tabuľke hodnotenia.
Každé mužstvo musí odovzdať rozhodcom pred začiatkom stretnutia 2 tenisové loptičky plnené vodou.
Na hráčskej lavici sa môžu nachádzať len registrovaný hráči mužstva ktoré hrá daný zápas, ak sú uvedený v zápise o stretnutí daného zápasu, majú na sebe dresy a pridelené číslo v zápise o stretnutí.
Na lavičkách a v hráčskom priestore pod tribúnou nesmie byť nikto iný. Toto porušenie za hráčsku lavičku sa trestá (2 min.).
Ak nie na lavičkách, ale v hráčskom priestore a v okolí mantinelov pod tribúnou sa nachádzajú nepovolané osoby rozhodca hru preruší a musí ich vykázať v záujme bezpečnosti na tribúnu pre divákov. Ak sa uvedené civilné osoby zdráhajú opustiť hráčsky priestor, v náprave toho to priestupku sú mu povinný pomôcť slušnou formou hráči oboch mužstiev, ak sa tak nestane, rozhodca určí stanovený čas pre nápravu, ak sa neuskutoční náprava rozhodcom
a hráčmi, hráči nie sú ochotní rozhodcovi v tomto pomôcť, po skončení stanoveného termínu rozhodca zápas predčasne ukončí. Stretnutie v tomto prípade rozhodca ukončí a uvedené skutočnosti uvedie do zápisu o stretnutí a zápis postupy na riešenie DK. Jednotlivé body tohoto ustanovenia pravidla sa nevzťahujú na členov organizačného výboru. Členovia organizačného výboru majú v celom športovom areáli neobmedzený prístup.
Ak sa mužstvo previní tým, že pošle viac hráčov na plochu ako je dovolené (aj cez power play), bude im udelený trest pre príliš veľa hráčov na ploche 2 min, ktoré musí odsedieť hráč, ktorý bol práve na hracej ploche, nie iný.
Ak pri striedaní hráčov dôjde k stretu  striedajúceho hráča s loptičkou, keď ešte striedaný hráč nie je na striedačke, dostane previnilý hráč trest 2 min. za príliš veľa hráčov na hracej ploche.
Ochranná zóna počas striedania v hre je 1,5 m od striedačky vyznačená obdĺžnikom. Striedanie je dovolené len cez dvierka na striedanie, ak preskočí hráč mantinel a tak strieda rozhodca mu udelí menší trest 2. min za nesprávne striedanie.
Za touto hranicou 1, 5 m sa už ráta počas hry príliš veľa hráčov na ploche. Ak brankár pri power play je striedaný hráčom a tento hráč naskočí skorej na hraciu plochu než je brankár vzdialený od hráčskej lavice viac ako 1, 5 m, rozhodca hru preruší a následné vhadzovanie sa prevedie na bode v strede ihriska za predčasný vstup hráča z hráčskej lavice a trest sa neudeľuje.
Mužstvo má právo počas zápasu vybrať si 2 oddychové časy, (1 oddychový čas=30sek.) Za mužstvo má právo túto voľbu nahlásiť rozhodcovi len kapitán (asistent kapitána). Počas oddychových časov sú všetci hráči aj brankár, pri svojich striedačkách.
Až po vypršaní oddychového času rozhodcovia a časomiera vyzvú signálom obidve
mužstvá k pokračovaniu hry, až vtedy môžu hráči opustiť priestor lavičiek. Ak mužstvo toto
ustanovenie poruší je mu udelený trest 2 min. pre hráčsku lavicu.
Kluby, ktoré hrajú prvý zápas kola podľa rozpisu, sú povinné pripraviť ihrisko, priniesť (bránky, časomieru). Kluby, ktoré hrajú posledný zápas kola sú povinné schovať bránky a časomieru. Porušenie tohto pravidla sa trestá odpočítaním (1 bod) z priebežného bodovania.
Rozhodcovia a činovníci stretnutia
Činovníkmi stretnutia sa rozumejú organizační pracovníci, a to d.p. farár, d.p. kaplán, členovia OV, disciplinárnej komisie (d'alej len DK), hlavný a pomocný rozhodca. 
Prípadné porušenie tohto pravidla bude oznámené OV a DK k riadnemu preriešeniu. DK po spoločnej dohode vynesie trest danému previnilcovi.
Rozhodcovia musia dodržať 5 min. čakaciu dobu (ak si to okolnosti vyžadujú), v ktorej sú kluby povinné nastúpiť na stretnutie vrátane vopred pripraveného a riadne ustrojeného brankára.
Porušenie toho to pravidla má za následok kontumáciu zápasu v neprospech nezúčastneného, alebo takto nepripraveného mužstva.
Ak sa nedostaví ani jedno mužstvo, situácia sa rieši obojstrannou kontumáciou.
Neprihliada sa na časový posun zápasov.
Čakacia doba počas ktorej sú povinný rozhodcovia a mužstvá nastúpiť na stretnutie je 5 minút, ktoré sa začínajú rátať od úradne stanoveného času stretnutia.
Rozhodnutia rozhodcov sú vo všetkých sporných otázkach vždy konečné a priraďuje sa im plná jurisdikcia počas celého zápasu vrátane prestávok.
Rozhodca však musí dodržiavať a rozhodovať
podľa stanovených pravidiel. Pri sporných momentoch (hlavne gólových) sa maže rozhodca poradiť
s rozhodcom delegovaným na zápas i s členmi org. výboru ak sú zúčastnený na zápase a videli danú
situáciu, konečné rozhodnutie zostáva na rozhodcoch.
Desať minút pred úradným začiatkom stretnutia sú mužstvá povinné vypísať a odovzdať kapitánom vyplnený zápis o stretnutí.
Kapitáni vypíšu do zápisu len hráčov, ktorí sa zúčastnia nasledovného stretnutia a odovzdajú ho pomocnému rozhodcovi.
Zápis o stretnutí kapitán doručí do priestoru rozhodcovskej kabíny zozadu z vonkajšej strany ihriska (nie cez hraciu plochu).
Pred začiatku stretnutia rozhodcovia nastavia a skontrolujú časové a signalizačné zariadenie, skontrolujú hráčov, vypísaný zápis o stretnutí, označenie kapitánov, asistentov, brankárov.
Na začiatku hry vyzvú tímy na zahájenie zápasu vzájomným pozdravením.

Ak mužstvo nemá v poriadku náležitosti (výstroj brankára, vypísaný zápis) nemôže rozhodca začať zápas.
Po ukončení čakacej doby ukončí zápas kontumačne v prospech neprehrešeného klubu. Hlavný rozhodca má povinnosť pozorne sledovať celý zápas, aby tak mohol jasne rozhodnúť o vzniknutých situáciách. Má povinnosť nahlásiť pomocnému rozhodcovi všetky priestupky, uložené tresty s menom hráča, d'alej vsietené góly a asistencie s číslami hráčov a taktiež nahlásené oddychové časy.
Prípadnú opodstatnenú nespokojnosť s výkonom rozhodcov od tímov bude na základe pripomienky uvedenej v zápise riešiť DK. Taktiež ak by sa zistila zaujatosť rozhodcu voči nejakému mužstvu, bude riešený DK individuálne.
Rozhodca, ktorý neplní svoju funkciu a jej dané povinnosti ohľadom uloženia disciplinárneho trestu a zapísania incidentov do zápisu, bude následne individuálne potrestaný DK.
Pomocný rozhodca zaznamenáva v zápase vsietené góly, strelcov a asistentov. Zaznamenáva taktiež všetkých potrestaných hráčov, dohliada na dĺžku ich trestu a ich včasné vpustenie do hry.
Po skončení zápasu, rozhodcovia podpíšu zápis o stretnutí a vyplnia všetko potrebné pre úplne vypísanie záznamu o zápase.
Sú povinní ihneď po skončení stretnutia uviesť do zápisu o stretnutí všetky osobné tresty hráčov do konca zápasu (DKZ), do konca hry (DKH) s uvedením podrobností pre príslušné orgány (OV a DK).Člen organizačného výboru zúčastnený na stretnutí má právo riešiť vzniknuté situácie v zápase, ktoré neboli rozhodcom potrestané (ak vzniknuté situácie videl), môže a (nemusí) situácie riešiť aj počas stretnutia s rozhodcami, ma právo prerušiť hru a dodatočne riešiť vzniknuté situácie.
Môže ich riešiť aj dodatočne po skončení stretnutia, pozve k sebe na osobný pohovor daného previnilého hráča aj ked' ho rozhodca za priestupok počas zápasu nepotrestal.
Alebo daného previnilého hráča (hráčov), dodatočne predvolá pred disciplinárnu komisiu. Členovia org. výboru majú právomoc aj samostatne riešiť niektoré priestupky hráča, (hráčov) a udeliť trest bez zvolania disciplinárnej komisie.
Za správne vyplnenie zápisu o stretnutí zodpovedajú rozhodcovia a kapitáni mužstiev. Správnosť vyplnenia zápisu potvrdia svojim podpisom v zápise o stretnutí.
Ak je zápis nesprávne vyplnený rozhodcami org. výbor má právo potrestať daného rozhodcu finančnou pokutou. Ak je zápis nesprávne vyplnený kapitánom strháva sa 1 bod s priebežného bodovania vo výslednej tabul'ke.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Hráči a iné osoby sú povinné dodržiavať poriadok a slušné správanie sa v celom areáli fara arény i na parkovisku i na území celej farnosti, jedná sa o súkromný pozemok.
Je ZAKÁZANÉ všetkým osobám na celom farskom pozemku fajčiť, piť alkoholické nápoje, vulgárne nadávať a vodiť si so sebou psov. Ak hráči porušia tento predpis počas ich zápasu (platí aj v prestávkach), je im udelený automaticky trest rozhodcom (2min.) a priestupok podl'a závažnosti sa dorieši na OK.
Ak sa jedná o registrovaného hráča, hráčov FHBL mimo zápasu, budú riešený individuálne OV, OK, kde bude za porušenie predpisu potrestaný.
(Trest je individuálny). Pre fajčiarov je pred fara arénou pripravené miesto na fajčenie, kde je to dovolené a nefajčili na iných miestach, kde je fajčenie zakázané, ale prosíme aby ste ohorky zahadzovali do pripraveného suda a nie na zem. Ak organizačný pracovník uvidí hráča, hráčov porušovať toto pravidlo bude daný hráč za tento priestupok potrestaný (aby ste neboli a tiež nemuseli mať z toho nepríjemnosti a byť za to individuálne trestaný od OV, alebo na DK treba zákaz fajčenia na nedovolených miestach rešpektovať a fajčiť len vo vyhradenom priestore).
Celkový čas zápasu je 3 krát 15 min., a na ploche počas zápasu môže mať mužstvo: 3 hráčov a 1 brankára, pokiaľ nie je hráč potrestaný vykázaním na trestnú lavicu alebo mužstvo nehrá power play.
Ak je zrejmé, že hráč je pod vplyvom alkoholu, iných omamných a psychotropných látok, nesmie nastúpiť na zápas.
Ak aj napriek tomu nastúpi, je hned' potrestaný trestom 5 min. + vylúčenie do
konca zápasu (DKZ) a je hned' predvolaný rozhodcom v zápise o stretnutí na preriešenie
pred DK.
Ak je zrejmé, že osoby, ktoré vulgárne nadávajú, alebo iným spôsobom dehonestujú rozhodcov, sú fanúšikovia jedného z hrajúceho klubu, musia rozhodcovia prerušiť hru upozornia kapitána daného družstva aby spravil v tomto nápravu. Kapitán a hráči tohto družstva sú povinní urobiť v tomto priestupku nápravu. Ak tak nespravia, rozhodca určí stanovený čase 5 min, ak nespôsobilí fanúšikovia neopustia areál, rozhodcovia musia hru ukončiť.
Zápas sa končí kontumáciou, v prospech neprehrešeného mužstva o čom rozhodne DK. Rozhodca stanovený incident podrobne popíše do zápisu o stretnutí a dá ho podpísať kapitánom. Hráči mužstva v tomto prípade musia byť rozhodcom nápomocný a zjednať nápravu.
Ak tak hráči neurobia bude mužstvo riešené disciplinárne.
Mužstvo, ktoré sa previní počas ročníka štyrmi kontumáciami v nenastúpení na zápas, bude potrestané vylúčením po štyroch kontumáciach celého klubu zo súťaže.
Všetci hráči takto vylúčeného klubu nemôžu hrať do konca rozbehnutého ročníka vo FHBL. Takýto hráči majú na nasledujúci ročník zakázaný štart na rok. Ak však budú takýto hráči chcieť štartovať v novom ročníku musia si zaplatiť kauciu vo výške 55 € a potom sa zákaz ruší a môžu štartovať v nasledujúcom ročníku.
Mužstvo, ktoré sa previní, že sa neprihlási do nového ročníka a nehrá, alebo spraví štyri kontumácie a v ďalších ročníkoch chce nanovo štartovať je potrestané zákazom štartovať v novom ročníku s pôvodným starým názvom.
Ale o zotrvaní v súťaži takéhoto mužstva a hráčov ďalej rozhodne OV alebo DK.
Vedenie OV FHBL môže organizovať povinné brigády, týkajúce sa spoločného dobra FHBL. Z každého klubu majú povinnosť prísť na takúto brigádu minimálne dvaja hráči zapísaný na zozname klubu. Klub, ktorý nebude mať zastúpenie bude potrestaný odobratím 3 bodov z priebežného hodnotenia.
Mužstvo má taktiež povinnosti ohľadom upratovania ihriska podľa rozpisu_upratovania a zúčastňovať
sa povinných brigád. každej seUpratovanie ihriska sa koná vždy v utorok v čase od 16.00 hod. do 17.00 hod.,
podľa stanoveného rozpisu zóny. Porušenie tohto pravidla sa trestá odobratím (3 bodov) z priebežného bodovania klubu.
OV, DK môže stanoviť termín a miesto konania schôdze za účelom jednaní ohľadom súťaže vo FHBL.
Tieto schôdze sú pre všetky nahlásené kluby povinné. Neúčasť na schôdzi sa trestá odobratím 2 bodov z priebežného hodnotenia v tabuľke klubov. Kluby sú povinné dodržiavať stanovy, ktoré sa schválili na schôdzi OV a podľa nich sa aj riadiť.
Za porušenie je klubu udelený trest, ktorý je individuálny a celú záležitosť rieši OV alebo DK.
V prípade porušenia smerníc a ich následných trestov udelených mužstvu od OV, či už za zlé vypísaný
zápis o stretnutí, neúčasti na schôdzi, neúčasti na povinnej brigáde, ktoré boli sankcionované strhnutím
bodov, má mužstvo možnosť prinavrátenia bodov. Toto prinavrátenie bodov sa deje po vykonaní
pomocných prác alebo sponzoringu, ktoré stanoví OV pre spoločné dobro celej FHBL.
O    prinavrátení alebo o neprinavrátení bodov rozhoduje OV alebo DK.
Okrem trestov, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, môže OV a DK riešiť aj prípady a udalosti, ktoré sa
stali bezprostredne pred alebo po zápase. Aktéri môžu byť potrestaný bez toho, že by boli alebo neboli
za tento priestupok trestaný rozhodcom.
Všetky podrobnosti, pravidlá FHBL, rozpis upratovania, výsledky zápasov, oznamy spojené s FHBL,
objednávanie ihriska na tréningy a podmienky objednávania si môžete prelistovať aj na webovej
stránke FHBL: http://fhbl.ccvcnitra.sk/_
BARÁŽ/ZOSTUP/POSTUP
Štartovné nového klubu v baráži do 2. ligy FHBL je 20,00 € + odovzdaná súpiska s menami hráčov
a názvom klubu.
Hráč, ktorý hral baráž a nebol predtým registrovaným hráčom FHBL, alebo už bol registrovaný za niektorý z klubov, môže
nastúpiť a zaregistrovať sa za niektoré mužstvo do ktorejkoľvek ligy vo FHBL, pokiaľ klub, za ktorý hral baráž nepostúpil.
Ak prestúpený zaregistrovaný hráč FHBL uspeje s barážovým mužstvom a teda postúpi vyššie do ligy,
nemôže sa vrátiť do svojho predošlého klubu ani do žiadneho iného, ale ostáva platným hráčom pre
postupujúci barážový klub.
Hráči, ktorí hrajú baráž a sú zaregistrovaní vo FHBL v inom mužstve, môžu nastúpiť do barážových zápasov.
Ak sú takýto hráči zapísaní a podpísaní na súpiske barážového mužstva berie sa to ako prestup týchto hráčov do barážového mužstva, ktorá pred začatím baráže musí byť odovzdaná OV. Ak tak registrovaný hráč, hráči vo FHBL neučinia a nie sú na súpiske tohoto klubu, nie je im povolené hrať za klub hrajúci baráž.
Tieto predchádzajúce body ohľadom baráže neplatia pre čestných hráčov ani pre čestných hosťov FHBL.
O víťazovi, o zostupe a vzostupe rozhoduje postupový kľúč:
1.    MIESTO VÍŤAZ FHBL:
1.    lepšie umiestnenie v tabuľke (v prípade rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce body)
2.    vzájomné zápasy
3.    zo vzájomných zápasov, viac strelených gólov
4.    zo vzájomných zápasov, menej obdržaných gólov
5.    zo vzájomných zápasov rozdiel skóre
6.    celkove skóre v súťaži
7.    celkove v súťaži viac strelených gólov
8.    celkove v súťaži menej obdržaných gólov
Po zavedení systému PLAY - OFF a PLAY - OUT v 1. lige je zostup / postup nasledovný: Platí aj pre dvojkolový systém:
1.    liga ZOSTUP: posledné 2miesta v tabuľke idú do baráže o zotrvanie v 1. lige s 1. dvoma tímami v 2.FHBL, pokiaľ
              je záujem 1.dvoch tímov 2. ligy o vstup do baráže.            Spôsobom:
                          predposledný z 1. ligy proti 2. z 2. ligy; posledný v 1. lige proti 1. v 2. lige.
2.    liga POSTUP: 1. 2 miesta v tabuľke idú do baráže s 2. poslednými tímami 1. ligy o postup do 1. ligy. Spôsobom:
                          2. z 2. ligy proti predposlednému z 1. ligy; 1. v 2. lige proti  poslednému v 1. lige.
                          Pokiaľ jeden, alebo oba umiestnené prvé tímy 2. ligy nechcú postúpiť do 1. ligy, nemusia ísť ani do baráže a právo
                          hrať baráž sa prenáša na najbližšie najvyššie umiestnené tímy v 2. lige. Pokiaľ však ani jeden zo 4 najvyššie
                          umiestnených tímov neprejaví záujem o baráž o postup do 1. ligy, pre nasledujúci ročník nik nepostúpi do 1. ligy, ani
                          nik nevypadne do 2. ligy. Výnimka nastane v prípade, že 1, alebo 2 tímy odstúpia z1.ligy pre budúci ročník.
                          Vtedy, aby bol doplnený počet tímov v 1. lige na 14, bude ponúknuté miesto/miesta najvyššie umiestnenému tímu/
                          tímom v 2. lige, pokiaľ odmietnu, budú miesta v 1. lige ponúkané postupne aj nižšie umiestneným klubom,
                          najnižšie však do 4. miesta. 2. ligy, pokiaľ však ani 4. tím 2. ligy (za predpokladu, že z 1. ligy odchádzajú max. dva
                          tímy) neprejaví záujem hrať v 1. lige, automaticky pôjdu do 1. ligy prvé dva tímy 2. ligy.
                          Ak odíde z 1. ligy viac mužstiev ako dve, do 1. ligy automaticky postupujú najvyššie umiestnené tímy 2. ligy v takom
                          počte, kým nedoplnia počet miest mužstiev 1. ligy na 14.
2. liga ZOSTUP: posledné miesto v tabuľke ide do prípadnej baráže, pokiaľ bude záujem nového mužstva o hranie v 2.FHBL
2. liga BARÁŽ : predposledné miesto  ide do prípadnej baráže, pokiaľ bude záujem druhého nového mužstva o hranie v 2.FHBL
Ak o usporiadaní mužstiev v súťažiach inak nerozhodne OV, ktorý výhradne na usporiadanie má právo.
BARÁŽ:
Do 2 ligy postupujú z baráže 2. víťazné mužstvá. Baráž do 2. ligy sa hrá iba ked' je záujem nových klubov.
Ak záujem o baráž ale nie je, baráž sa nehrá a žiaden klub z 2. ligy nevypadá a nezostupuje
sao
Pri nenahlásení sa mužstiev do jednotlivých líg a štyroch kontumáciach mužstva o ich zložení
rozhoduje výhradne OV. O všetkom ostatnom v súťažiach rozhoduje OV.
INÉ PRAVIDLÁ
Hráč, ktorý zahrá so zdvihnutou hokejkou (ráta sa nad úrovňou výšky mantinelu, resp. bránky):
A, ak zahrá v útočnom pásme a získa loptičku on alebo spoluhráč, rozhodca ihneď preruší hru
a vhadzuje sa v strednom pásme. Ale ak loptičku získa súper a má z toho výhodu, hra sa neprerušuje.
B, ak zahrá v obrannom pásme a získa loptičku on alebo spoluhráč, rozhodca ihneď preruší hru
a vhadzuje sa v obrannom pásme. Ale ak loptičku získa súper a má z toho výhodu, hra sa neprerušuje.
Nahrávka rukou:
2.    ak nahrá hráč svojmu spoluhráčovi rukou v obrannom pásme, nepíska sa, ale ak nahráva z obranného do útočného pásma rukou spoluhráčovi, vtedy rozhodca hru preruší a vhadzuje sa
v obrannom pásme.
3.    ak nahrá hráč svojmu spoluhráčovi rukou v útočnom pásme, hra sa hneď preruší a vhadzuje sa
v strednom pásme.
Ak je (stojí) hráč v bránkovisku svojou vinou a tak bráni brankárovi v jeho hre, hra je prerušená
a vhadzuje sa v strednom pásme. Ak je vsietený pritom gól, tak sa neuzná a vhadzuje sa v strednom
pásme. Ak je tam však hráč natlačený súperom a vtedy padne gól, vtedy sa uzná gól.
Hráč, ktorý stratí rukavicu, alebo topánku počas hry, môže pokračovať v hre, avšak na vlastné riziko, bez udelenia trestu, avšak iba do vlastného striedania, alebo prerušenia hry.
Ak dôjde k bitke dvoch mužstiev (sa považuje dvaja a viac hráčov z každého klubu), tak je následne
ukončený zápas s tým, že obom mužstvám sa odoberú 4 body z bodovania. Samotní aktéri dostávajú
tresty ako je stanovené vyššie a oba kluby dostávajú automaticky od DK 12 mes. podmienku. Ak
mužstvo opakuje bitky i naďalej aj keď je v podmienke, vtedy nad ich osudom v zotrvaní rokuje OV
a  DK, ktorá môže uložiť akýkoľvek trest, ktorému sa musí takto previnené mužstvo podrobiť..., inak
môže dojsť aj k úplnému vyradeniu klubu z FHBL a k individuálnemu trestu hráčov, teda vylúčenie
z FHBL bez možnosti sa registrovať do akejkoľvek ligy na 1 rok potrestaným hráčom.
Ak dôjde k vylúčeniu dvoch hráčov z toho istého klubu v krátkej dobe po sebe (teda do 2 min., do
5 min., do 2+2 min.), druhý trest sa nepúšťa automaticky, ale pustí sa až po vypršaní trestu prvého
potrestaného (sa rozumie ako odložený trest). Ak sa vsieti gól počas takejto situácie a teda súper
využije presilovú hru, vtedy prvý potrestaný hráč môže opustiť trestnú lavicu (pokiaľ nedostal aj
osobný trest), ale v hre pokračujú v oslabení, a vtedy rozhodca púšťa trest druhému potrestanému
hráčovi (2, 2+2 alebo 5 min.)
Ak je potrestaný hráč menším trestom 2 min., a napr. následne by dostal za ďalšie porušenie pravidiel
ďalší menší trest 2 min., odišiel po nich na trestnú lavicu s konečným trestom 2 + 2 min, a súper by
využil presilovku v prvej polovici jeho trestu, tak po góle sa ďalší ostávajúci trest prvej polovice trestu
ruší a automaticky mu nabieha druhá polovica ostávajúceho trestu. Až po vypršaní tejto druhej časti
môže nastúpiť potrestaný hráč na plochu, pokiaľ nedostal k trestu ešte osobný trest. Ak dostal aj tento
trest musí ísť na trestnú lavicu aj spoluhráč, ktorý po odpykaní trestu namiesto neho nastúpi
na hraciu
plochu.
Ak hráč ale dostane väčší trest 2 + 2 min., ten sa musí odsedieť úplne celý. Tak, že aj po vsietení gólu
alebo gólov neodchádza z trestnej lavice, ale svoj trest odpyká celý ako 4 min. To isté platí aj pri
väčšom treste 5 min.
Ak je vzájomné vylúčenie hráčov, rozhodca môže:
3.     Nechať počet hráčov na ploche 2 proti 2. Vtedy ak padne gól, potrestaní hráči stále ostávajú
na trestnej lavici až do skončenia svojich trestov. Až potom môžu obaja hráči opustiť trestnú lavicu.
4.    Povoliť hru hráčov 3 proti 3. Vtedy ak padne gól, potrestaní hráči stále ostávajú na trestnej lavici až do skončenia svojich trestov. Môžu sa zapojiť do hry po vypršaní svojich trestov, ale až
v prerušení hry, aby sa neprehrešili voči pravidlu:    príliš veľa hráčov na hracej ploche.
Ak sú tresty udelené nie vzájomne (po sebe), platí nástup hráčov tak isto ako vyššie uvedené v bod och Aa B.
Ak sú tresty udelené nie vzájomne ale (po sebe), a mužstvá hrajú v oslabení dvaja proti dvom a jedno
z mužstiev docieli gól obaja hráči zostávajú na trestnej lavici až do ich vypršania udeleného trestu.
Osobný trest sa začína rátať až po vypršaní riadneho trestu (menšieho či väčšieho) a odsedí sa na
trestnej lavici.
TRESTY
(niektoré z trestov sú uvedené vyššie, preto treba prečítať celé pravidlá)
Menším trestom (2 min.) -sa rozumie taký trest, kedy je previnilcovi voči pravidlám uplatnená výška
trestu 2min., ktoré je povinný odpykať si na trestnej lavici s plnou výbavou (hokejka, rukavice ...) až do
konca svojho trestu alebo do využitia presilovej hry nepotrestaného mužstva.
Väčším trestom (2+2 min., 5 min.) sa rozumie taký trest, kedy je previnilcovi, ktorý sa hrubo previní
voči športovej morálke a pravidlám. Trest si hráč odpyká celý, aj keď padne počas oslabenia gól.
Osobným trestom (10 min.) sa rozumie pridanie k pôvodným trestom väčším či menším, kedy sa
hráč previní aj svojím ďalších správaním voči udeleniu trestu alebo svojim marením.
5+DKZ (do konca hry) je mimoriadny trest udelený hráčovi, ktorý sa veľmi hrubo prehreší voči
pravidlám, voči športovej morálke, kedy je previnilcovi ihneď odobratý registračný preukaz a je
následne riešený OK.
DKH (do konca hry) sa rozumie také potrestanie    hráča, kedy nespôsobí také porušenie
pravidiel,
že by si zaslúžil 5 + DKZ, ale je to potrestanie, keď sa hráč nevie zmieriť so stanoveným trestom
a chce sa stále hádať aj po uložení osobného trestu (10 min.) a je aj naďalej stále agresívny, vtedy
maže rozhodca takéhoto neprispôsobilého hráča vykázať z ihriska do konca hry. Jeho najvyšší trest,
či už väčší alebo menší trest odsedí zaň spoluhráč. Osobný trest (10 min.) sa vtedy ruší, pretože jeho
osobným trestom je DKH. Pri DKH nie je odobratá registračka, ale hráč musí opustiť striedačku
aj hráčsky priestor pod tribúnov. Môže vývoj zápasu sledovať z tribúny. Ak by aj z tribúny ďalej
dehonestoval hru, rozhodcov alebo OV tak sa vykáže aj z tribúny, tým že sa preruší hra pokiaľ
neodíde. Rozhodca požiada o nápravu kapitána a hráčov z mužstva previnilého o vykázanie z areálu.
Ak by neodišiel ani po výzve, môže rozhodca ukončiť zápas kontumáciou v prospech súpera bez
ohľadu na výsledok.
*Ak spôsobí porušenie pravidiel hráč, ktorého mužstvo má loptičku v držaní, rozhodca okamžite
preruší hru a uloží zodpovedajúci trest previnilcovi. Ďalej sa pokračuje vhadzovaním na najbližšom
bode na to určenom, kde bola hra prerušená.
*Ak spôsobí porušenie pravidiel hráč, ktorého mužstvo nemá loptičku v držaní, rozhodca signalizuje
trest zdvihnutím ruky a po dokončení akcie neprevinilého mužstva, (alebo dovtedy, kým prehrešené
mužstvo nezíska do svojho držania loptičku) preruší hru a uloží zodpovedajúci trest previnilému hráčovi.
*Hráč, ktorý vulgárne nadáva, používa urážlivé slová (mimo hry alebo pred zápasom), alebo úmyselne
napľuje na alebo pred súpera, rozhodcov je potrestaný OKH za hrubé nešportové správanie. *Hráč, ktorý protestuje, spochybňuje rozhodnutie rozhodcov alebo sa s nimi háda, je potrestaný 2 min. za nešportové správanie.
*Hráč, ktorý pri protestovaní používa aj vulgárne nadávky alebo používa neslušné gestá, je potrestaný
2    min. + 10 min. osobný trest za hrubé nešportové správanie a rozhodca maže udeliť aj
DKH.
*Hráč, ktorý pri proteste (a nielen pri ňom) použije hrubú silu (čím sa rozumie inzultácia rozhodcu), je
potrestaný 5 + DKZ, zápas je ukončený kontumačne v pros pech neprevinilého mužstva. Pre vinníka je nasledovný trest od DK: 24 mes. STOP + 12 mes. podmienka.
Trest nadobúda platnosť v okamihu udelenia DKH. Opakovaná inzultácia tým
istým hráčom znamená vylúčenie z FHBL bez možnosti registrácie vo FHBL. Toto platí v celom
areáli fara arény a v okolí fary - preto aj inzultácia po skončení zápasu má rovnaký následok, okrem
toho, že výsledok sa nekontumuje, ale ostáva v platnosti ten, ktorý je.
*Hráč, ktorý schválne odstrčí alebo odpáli loptičku z dosahu rozhodcu, ktorý ju práve chce zodvihnúť,
bude potrestaný 2 min. za nešportové správanie.
*Hráč, ktorý úmyselne vyhodí z hracej lavičky (na hraciu plochu) cez mantinel akúkoľvek čast'
výstroje, bude potrestaný 2min. za nešportové správanie.
*Hráč sediaci na lavičke, ktorý má počas hry spustenú cez mantinel na hraciu plochu hokejku je potrestaný 2 min. trestom.
*Hráč(i) sediaci na opierke lavičky budú rozhodcom potrestaní menším trestom 2 min. V prípade ak prší, môžu sedieť na opierke.
*Akékoľvek búchanie o mantinel sa trestá 2min. za nešportové správanie pre hráčsku lavicu. *Hráčovi, ktorý zdržiava svoj nástup na trestnú lavicu, je pridaný ešte 10 min. osobný trest.
* Hráč, ktorý bráni rozhodcom v plnení ich povinností, je potrestaný 2 min. za hrubé správanie.
*Hráč, ktorý si opravuje svoju výstroj na ploche počas hry (s výnimkou brankára) je potrestaný 2 min. za zdržiavanie.
*Hráč, ktorý zlomí hokejku počas hry, nejde striedať, ale chce pokračovať v hre musí pustiť zlomené častí hokejky na zem. Ak tak neučiní a bude hrať s takouto hokejkou, je mu uložený trest 2 min.
*Hráč, ktorý hodí hokejku spoluhráčovi, ktorý svoju zlomil v hre, je potrestaný 2 min.
*Hráč, ktorý je na hráčskej, trestnej lavici a podá hokejku spoluhráčovi, ktorý svoju zlomil v hre, tak prijímajúci hráč je potrestaný 2 min.
*Hráč, ktorý hrá nebezpečne so zdvihnutou hokejkou je potrestaný 2 min za hru so zdvihnutou hokejkou. Ak tento hráč spôsobí viditeľné zranenie, ktoré je sprevádzané krvou, je potrestaný väčším
trestom 2 + 2 min za nedovolenú hru so zdvihnutou hokejkou.
*Hráč, ktorý úmyselne priamo odpáli loptičku rukou alebo hokejkou mimo ihriska je potrestaný 2 min za zdržiavanie hry. Taký istý trest sa uloží brankárovi, ak vystrelí (vyhodí) loptičku a tá poletí bez tečovania mimo ihriska. Ak loptička vyletí na pletivo a sa ho dotkne a spadne mimo hraciu plochu trest sa neudeľuje.
Rozumie sa tomu ako, že loptička je tečovaná. Ak tečovaná loptička od pletiva spadne naspäť na hraciu plochu hra sa neprerušuje hrá sa ďalej. Ak je loptička vystrelená na brankára a on ju odrazí hokejkou, alebo časťou výstroje tak, že letí mimo ihriska, vtedy sa neukladá žiaden trest.<