Anglický jazyk - predškoláci Mš Alexyho

Úloha 5

naučiť sa slovíčka
scan str55
zakrúžkuj dva rovnaké obrázky v rade (dva darčeky..)
scan str56
more - viac, less- menej
scan str58 scan str59
zakrúžkuj čoho je viac na jednotlivých obrázkoch
scan str60

Úloha 4

hard, soft
Scan 0011 Scan 0012

tvor otázky a odpovede podľa predlohy
Scan 0013

naučiť sa slovíčka
Scan 0014 

vyfarbi posledný obrázok v riadku, ktorý má nasledovať
Scan 0015

Úloha 3

1 - naučiť sa slovíčka - zmysly- see(zrak), smell(čuch), feel(hmat), hear(sluch),taste(chuť)
zmysly 1
priraď obrázok:
1. k zmyslu sluch
2. k zmyslu chuť
3. k zmyslu čuch
zmysly 2

Úloha 2

1 - pozrieť a naučiť sa nové slovíčka        2 - pospájať body v poradí

scan hudobné nástroje         scan hudobné nástroje 2
Úloha 1

Vyfarbi,pomenuj zvieratá. Odpovedz na otázku - What´s your favourite animal? - (PRÍLOHA - scan animals)
ANIMALS scen

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/