Krúžková činnosť na šk. rok 2022/23

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023 pre deti a mládež do 15 rokov

Kruzky22 do15

Ceny platia na celý školský rok 2022/2023.
Pre deti do 5 rokov na všetky krúžky je poplatok 65,-€ (aj mimo Nitry je 75,-€ ).

Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška pdf
Súhlas so spracovaním osobných údajov: pdf

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023 mládež od 15 rokov a dospelých

Kruzky22 nad15

Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška pdf
Súhlas so spracovaním osobných údajov: pdf

Pokyny pre rodičov na letné aktivity

► 1. Platiť za pobyt je možné prevodom na účet do 20.6.2022.
► 2. Zaplatením poplatku je prihlásenie vášho dieťaťa záväzné.
► 3. V cene je zahrnutý obed, poistenie, cestovné, vstupenky, pitný režim, drobný materiál, odmeny a pedagogický dozor.
► 4. Príchod je od 7:30 hod. najneskôr do 8:30 hod. Odchod je do 16:00 hod. V piatok do 15:00 hod.
► 5. V prvý deň nástupu priniesť vypísané a podpísané Vyhlásenia rodičov, ktoré nesmú byť staršie ako 1 deň a kartičku poistenca (môže byť aj prefotená). Vyhlásenia sú k dispozícii v kancelárii ccvč a na www.ccvcnitra.sk.
► 6. Deti sa na pobyt so sebou prinesú desiatu, olovrant, fľašu na pitný režim označenú meno, hygienické vreckovky.
(Pokyny na stiahnutie v pdf)

Prevádzkový a vnútorný poriadok CCVČ na školský rok 2021/2022

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vydávame tieto dôležité pokyny týkajúce sa činnosti centra.

Povinnosti:

Budova:

1. Vstup do budovy a pohyb vo vnútorných priestoroch centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest podľa aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR.
2. Pri vstupe do centra je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy.
3. Dôkladné čistenie všetkých miestností centra sa vykonáva najmenej raz denne.
4. Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných predmetov alebo povrchov, ktoré používajú pri záujmovej činnosti je nutné nasledovne:
- čistenie miestnosti, v ktorých sa nachádzajú zamestnanci centra – najmenej 1 x denne,
- dezinfekcia dotykových plôch a povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí musí byť vykonávaná po každom záujmovom útvare (ZÚ),
- v každej miestnosti je pripravený záznam o dezinfekcii, ktorý je povinný zamestnanec vykonávajúci dezinfekciu aktualizovať denne.
5. Zákaz zdržiavania sa v priestoroch centra.
6. V budove sú na dezinfekciu sprístupnené toalety s teplou vodou a mydlom.

Záujmová činnosť:

1. Pri ceste do centra sa členovia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ
2. Člen musí mať prekryté horné dýchacie cesty vo všetkých vnútorných priestoroch centra, vrátane svojej učebne a aj počas trvania ZÚ.
3. Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia prekrytie horných dýchacích ciest v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
4. Na každom stretnutí záujmovej činnosti je nutné odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa do rúk vedúcemu ZÚ.
5. Bez požadovaného platného vyhlásenia členovi ZÚ nebude umožnené zúčastniť sa na danom krúžku.
6. Pred začatím ZÚ sa deti/členovia zdržujú na chodbe, kde čakajú na svojho vedúceho ZÚ, ktorý ich odvedie do účebne.
7. Trvanie záujmovej činnosti v tomto období je skrátené o 15 minút, aby sa mohla vykonať dôkladná dezinfekcia priestorov.
8. Na záujmových činnostiach sa dodržiavajú odporúčané odstupy.
9. V miestnostiach, kde sú členovia, je zabezpečené časté vetranie.

Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra:

1. Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia prekryté dýchacie cesty v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
2. Ak sa u zamestnanca centra objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa centra a opustí centrum v najkratšom čase.
3. Zamestnanci centra budú vykonávať prácu na pracovisku pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určil ÚVZ SR.
4. Pedagogickí a externí zamestnanci centra vykonávajú činnosť v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými opatreniami.
5. Pedagogickí a externí zamestnanci centra sú povinní pred každým začatím ZÚ zozbierať Vyhlásenia o bezpríznakovosti dieťaťa a zaevidovať prítomnosť detí/členov do triednej knihy a pri inej záujmovej činnosti do prezenčnej listiny.

Rodič/zákonný zástupca:

1. Zodpovedá za dodržanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode člena do centra.
2. Zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové utierky.
3. Vstup do budovy má rodič/zákonný zástupca zakázaný. Ak vstúpi do priestorov centra je povinný predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka. (word, pdf)
4. V priestoroch na prezliekanie dieťaťa sa zdržuje maximálne 15 min.
5. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie vedúcemu ZÚ karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom na COVID-19.
6. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť neúčasť svojho dieťaťa na ZÚ v prípade, že daná trieda MŠ, ZŠ, SŠ, ktorú člen navštevuje je v karanténe.

Testovanie žiakov/členov a zamestnancov centra:

1. Členov/žiakov:
- členovia ZÚ do 12 rokov a dvoch mesiacov sa zúčastňujú krúžkovej činnosti bez obmedzenia s dôrazne odporúčaným režimom OTP.
- členovia ZÚ od 12 rokov a dvoch mesiacov sa zúčastňujú krúžkovej činnosti iba za podmienky režimu OTP – očkovaný, testovaný, prekonaný.
O – očkovaný – predložia informáciu o očkovaní svojmu vedúcemu ZÚ
T – testovaný - predložia informáciu o testovaní svojmu vedúcemu ZÚ, na účel testovanie môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodín a jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“
P – prekonaný - predložia informáciu o prekonaní svojmu vedúcemu ZÚ
2. Zamestnanci
T – testovaný - na účel testovanie môže byť použitý aj Ag samotest zo zamestnania nie starší ako 48 hodín a jeho vykonanie môže potvrdiť poverená osoba v jeho zamestnaní prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“

OTP režimom sa riadia podľa aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR.

V Nitre, dňa 21.01.2022

 

Ing. Svetlana Suchá
riaditeľka CCVČ

Bližšie informácie: Školský semafor (www.minedu.sk/ skolsky semafor)


Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
13:00 - 17:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070
            0948 711 222

Oznamy

Dokumenty na stiahnutie - Leto

Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (pdf, doc)

Zdravotné prehlásenie (pdf)

Prihláška pdf

Súhlas so spracovaním osobných údajov: pdf