Krúžková činnosť na šk. rok 2021/22

Ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022 pre deti a mládež do 15 rokov

kruzky2022 do15

Ceny platia na celý školský rok 2021/2022.
Pre deti do 5 rokov na všetky krúžky je poplatok 60,-€ (mimo Nitry je 70,-€ ).

Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška pdf
Súhlas so spracovaním osobných údajov: pdf   word

Ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022 mládež od 15 rokov a dospelých

kruzky2022 nad15

kruzky2022 nad30

Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška pdf
Súhlas so spracovaním osobných údajov: pdf   word

Prevádzkový a vnútorný poriadok CCVČ na školský rok 2020/2021

Tento poriadok sa stanovuje na základe vzniknutej situácie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19.
(prevádzkový poriadok na stiahnutie)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie: pdf

Povinnosti:
Budova:

1. Vstup do budovy a pohyb vo vnútorných priestoroch centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom a pod.
2. Pri vstupe do centra je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy.
3. Dôkladné čistenie všetkých miestností centra sa musí vykonávať najmenej raz denne.
4. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov alebo povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2 –krát denne.
5. Zákaz zdržiavania sa v priestoroch centra.
6. V budove sú na dezinfekciu sprístupnené toalety s teplou vodou a mydlom.

Záujmová činnosť:

1. Pri ceste do centra sa členovia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ
2. Člen nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch centra, vrátane svojej učebne.
3. Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
4. Na najbližšom stretnutí záujmovej činnosti je nutné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,
5. Bez požadovaného platného vyhlásenia členovi ZÚ nebude umožnené zúčastniť sa na danom krúžku.
6. Trvanie záujmovej činnosti v tomto období je 60 minút, aby sa mohla vykonať dôkladná dezinfekcia priestorov.
7. Námatkové meranie teploty
8. Na záujmových činnostiach sa dodržiavajú odporúčané odstupy.
9. V miestnostiach, kde sú členovia,je zabezpečené časté vetranie.

Zákonný zástupca:

1. Zodpovedá za dodržanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri príchode člena do centra.
2. Zabezpečí pre svoje dieťa rúško
3. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie vedúcemu ZÚ karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom na COVID-19.

V Nitre, dňa 19.5.2021

 

Ing. Svetlana Suchá
riaditeľka CCVČ


Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
13:00 - 17:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070
            0948 711 222

Oznamy