Dôležitý oznam

"Podľa usmernenia RÚVZ Nitra od 10.1.2022 sa naďalej pozastavuje krúžková činnosť. O aktuálnych informáciách vás budeme informovať.."

Rozvrh krúžkov v šk. roku 2021/2022

rozvrh2122 tab

Prevádzkový a vnútorný poriadok CCVČ na školský rok 2021/2022

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vydávame tieto dôležité pokyny týkajúce sa činnosti centra.

Povinnosti:

Budova:

1. Vstup do budovy a pohyb vo vnútorných priestoroch centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom, respirátor a pod.
2. Pri vstupe do centra je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy.
3. Dôkladné čistenie všetkých miestností centra sa vykonáva najmenej raz denne.
4. Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných predmetov alebo povrchov, ktoré používajú pri záujmovej činnosti je nutné nasledovne:
- čistenie miestnosti, v ktorých sa nachádzajú zamestnanci centra – najmenej 1 x denne,
- dezinfekcia dotykových plôch a povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí musí byť vykonávaná po každom záujmovom útvare (ZÚ),
- v každej miestnosti je pripravený záznam o dezinfekcii, ktorý je povinný zamestnanec vykonávajúci dezinfekciu aktualizovať denne.
5. Zákaz zdržiavania sa v priestoroch centra.
6. V budove sú na dezinfekciu sprístupnené toalety s teplou vodou a mydlom.

Záujmová činnosť:

1. Pri ceste do centra sa členovia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ
2. Člen nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch centra, vrátane svojej učebne.
3. Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia rúško, respirátor a pod. v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
4. Na každom stretnutí záujmovej činnosti je nutné odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (word, pdf) do rúk vedúcemu ZÚ.
5. Bez požadovaného platného vyhlásenia členovi ZÚ nebude umožnené zúčastniť sa na danom krúžku.
6. Pred začatím ZÚ sa deti/členovia zdržujú na chodbe, kde čakajú na svojho vedúceho ZÚ, ktorý ich odvedie do účebne.
7. Trvanie záujmovej činnosti v tomto období je skrátené o 15 minút, aby sa mohla vykonať dôkladná dezinfekcia priestorov.
8. Námatkové meranie teploty.
9. Na záujmových činnostiach sa dodržiavajú odporúčané odstupy.
10. V miestnostiach, kde sú členovia, je zabezpečené časté vetranie.

Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra:

1. Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia rúško, respirátor a pod. v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
2. Ak sa u zamestnanca centra objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa centra a opustí centrum v najkratšom čase.
3. Zamestnanci centra budú vykonávať prácu na pracovisku pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určil ÚVZ SR.
4. Pedagogickí a externí zamestnanci centra vykonávajú činnosť v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými opatreniami.
5. Pedagogickí a externí zamestnanci centra sú povinní pred každým začatím ZÚ zozbierať Vyhlásenia o bezpríznakovosti dieťaťa a zaevidovať prítomnosť detí/členov do triednej knihy a pri inej záujmovej činnosti do prezenčnej listiny.

Rodič/zákonný zástupca:

1. Zodpovedá za dodržanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode člena do centra.
2. Zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové utierky.
3. Vstup do budovy má rodič/zákonný zástupca zakázaný. Ak vstúpi do priestorov centra je povinný predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka. (word, pdf)
4. V priestoroch na prezliekanie dieťaťa sa zdržuje maximálne 15 min.
5. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie vedúcemu ZÚ karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom na COVID-19.

V Nitre, dňa 1.10.2021

 

Ing. Svetlana Suchá
riaditeľka CCVČ


Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
13:00 - 17:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070
            0948 711 222

Oznamy

Dokumenty na stiahnutie

Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (word, pdf)