LETO 2021 - Oznam

Letné miestne tábory budeme organizovať podľa pokynov a rozhodnutia MŠVVaŠ.
Bližšie informácie budú zverejňované postupne na našej webovej stránke.

Rozhodnutie Ministerstva školstva

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rozhodol o mimoriadnom prerušení prevádzky centier voľného času s účinnosťou
od 12. októbra 2020 do odvolania.

Prevádzkový a vnútorný poriadok CCVČ na školský rok 2020/2021

Tento poriadok sa stanovuje na základe vzniknutej situácie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19.
(prevádzkový poriadok na stiahnutie)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie: word dokument; pdf

Opatrenia:

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.
Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít, napr. pri službách žiakom a zamestnancom.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Budova:

1. Vstup do budovy a pohyb vo vnútorných priestoroch centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom a pod.
2. Pri vstupe do centra je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy.
3. Dôkladné čistenie všetkých miestností centra sa musí vykonávať najmenej raz denne.
4. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov alebo povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2 – krát denne.
5. Zákaz zdržiavania sa v priestoroch centra.

Záujmová činnosť:

1. Pri ceste do centra sa členovia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ
2. Člen nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch centra, vrátane svojej učebne.
3. Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
4. Na najbližšom stretnutí záujmovej činnosti je nutné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,
5. Trvanie záujmovej činnosti v tomto období je krátené o 30 minút, aby sa mohla vykonať dôkladná dezinfekcia priestorov.
6. Námatkové meranie teploty
7. Na záujmových činnostiach sa dodržiavajú odporúčané odstupy.
8. V miestnostiach, kde sú členovia, je zabezpečené časté vetranie.

Zákonný zástupca:

1. Rodič/zákonný zástupca má vstup do budovy povolený len pri prvých stretnutiach. Potom vstup do budovy pre rodičov je zakázaný.
2. Zodpovedá za dodržanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode člena do centra.
3. Zabezpečí pre svoje dieťa rúško
4. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

V Nitre, dňa 1.10.2020

Ing. Svetlana Suchá
riaditeľka CCVČ


Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070

Oznamy

Oznam pre členov a rodičov

Milí žiaci, zadania úloh pre jednotlivé krúžky nájdete v sekcii Krúžky - Zadania. Dúfame, že sa čoskoro stretneme. Tešíme sa na vás!